Меню
0

Вход / регистрация

За улеснение може да използвате Вашия Facebook или Gmail акаунт.

Общи условия

Настоящите Общи условия уреждат взаимоотношенията, които възникват между “РАДИАЛ” EООД, наричан за краткост „Доставчик“, и лицата, използващи уеб сайта и Eлектронния магазин, находящи се на интернет адрес: www.radial.bg, наричани за краткост “Клиент/и“.

“РАДИАЛ” ЕООД, е търговско дружество регистрирано и действащо под законите на Република България, с ЕИК 831927682, със седалище и адрес на управление: град София, „Цариградско шосе” № 81, бл. 106, вх. Б, e-mail: botev@radial.bg, телефон за контакт: 02/ 405 1120, което предоставя услугите, предмет на настоящите Общи условия.
“РАДИАЛ” ЕООД си запазва правото да извършва промени в Общите правила по всяко време, като своевременно публикува съобщение за тези промени на интернет адрес: www.radial.bg.
Всеки потребител, който използва и който се е регистрирал на уеб сайта и електронния магазин на “РАДИАЛ” EООД, находящ се на www.radial.bg, се счита, че приема и е съгласен с настоящите условия.
С натискането на всеки един линк, бутон, обект, разположени на страниците на интернет адрес www.radial.bg, потребителите се съгласяват и изцяло приемат и се задължават да спазват настоящите Общи условия.
Клиентът следва да прочете внимателно настоящите Общи условия преди да пристъпи към ползване на електронния магазин на Доставчика. Всяко използване на Сайтa на Доставчика означава, че Клиентът се запознал внимателно с Общите условия за използването му и се е съгласил да ги спазва безусловно.

I. ДЕФИНИЦИИ

При тълкуването и прилагане на Общите условия за ползване на сайта www.radial.bg, използваните в него термини и изрази ще имат следното значение:
1.1. „Доставчик“ - “РАДИАЛ” ЕООД.
1.2. „Сайт“ – домейнът на radial.bg;
1.3. „Клиент“, „Потребител“ – всяко физическо или юридическо лице, което използва сайта на Доставчика по какъвто и да е начин; включително лице, което е сключило договор за покупко-продажба през електронния магазин на “РАДИАЛ” ЕООД;
1.4.„Поръчка”– електронен документ за направената от Клиента заявка за закупуване на определени избрани от него Стоки и заявяване на Услуги, заедно с избрания начин за заплащане и получаване на Стоките и заплащане на Услугите;
1.5.„Договор“ – сключеният между Доставчика и Купувача от разстояние договор за покупко-продажба на Стоки и/или Услуги от Сайта, неразделна част от който са настоящите общи условия за ползване на Сайта.
1.6. „Стоки“, „Услуги“ – всеки предмет на договора за покупко-продажба от Сайта.
1.7. „Цена на Стока” – цената за единична бройка или за определено количество стоки, посочена в български лева, включваща данък върху добавената стойност и всички допълнителни данъци и такси. В цената на Стоката не се включват разходите за транспорт и доставка;
1.8. „Цена на Доставка” – разноските по транспорта и доставката на Стоките до Клиента, с включен данък върху добавената стойност;
1.9.„Цена на Поръчка” – общият размер на Цената на Стоката и Цената на Доставката;
1.10.„Потребителски профил“ – обособена част в Сайта, съдържаща информация за потребителя, предоставена от него при регистрацията му, включително - историята на някои от действията му в Сайта /Поръчки, данъчни фактури и др./, и съхранявана от Доставчика, като достъпът до потребителския профил се осъществява чрез въвеждане на потребителско име и парола. Профилът дава възможност на потребителя да разглежда и редактира данните, въведени при регистрацията, да променя паролата си за достъп, да се абонира, съответно да се откаже от абонамента, за получаване на информационен бюлетин и др.;
1.11.„Потребителска парола” е предварително определена от Клиента комбинация от цифри, букви и символи, и служи за достъп и идентификация до Електронния магазин на Доставчика;
1.12.„Потребителско име” е предварително определена от Клиента комбинация от букви или от букви и цифри, и служи за достъп и идентификация до Електронния магазин на Доставчика;
1.13.„Търговски съобщения” - рекламни или други съобщения, представящи пряко или косвено стоките, услугите на лице, извършващо търговска или занаятчийска дейност или упражняващо регулирана професия; съобщенията могат да бъдат изпращани периодично до Клиента по електронен път чрез електронна поща, чрез SMS, без да ангажират или обуславят отговорността на Продавача относно съдържащата се в тях информация.

II. УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ

2.1.  При използване на Сайта Клиентът се задължава да спазва Общите условия и приложимото за предоставяните на Сайта стоки и услуги законодателство на Република България и Европейския съюз.
2.2. Настоящите Общи условия са задължителни за всички потребители на Сайта.
2.3. Общите условия могат да бъдат променени едностранно от Доставчика по всяко време. Тези промени влизат в сила незабавно и са задължителни за всички потребители, като Доставчикът не носи отговорност, в случай че Потребителите не са се запознали с последващи актуализации на публикуваните на Сайта Общи условия.
2.4.  При извършване на промени в Общите условия, Доставчикът се задължава в 7-дневен срок от настъпването на това обстоятелство да уведоми Клиента като публикува на видно място в сайта си или в потребителския му профил съобщение за изменението на Общите условия.
2.5. Когато Клиентът не е съгласен с измененията в общите условия, той може да се откаже от договора, без да посочва причина за това. Клиентът упражнява правото си на отказ, като изпраща до Доставчика писмено уведомление в едномесечен срок от публикуване на промените.
2.6. Ако някоя от разпоредбите на настоящите общи условия за ползване на Сайта се окажат недействителни или неприложими, независимо от причината за това, това не влече недействителността или приложимостта на останалите разпоредби.

III. ОНЛАЙН ЗАКУПУВАНЕ НА СТОКИ

3.1. Чрез Сайта и Електронния магазин Доставчикът предоставя на Клиента възможност да закупува предлаганите в www.radial.bg стоки чрез отправяне на заявка и заплащане на съответната продажна цена, при съобразяване и стриктно спазване от страна на Клиента с настоящите Общи условия, както и на допълнително посочени на съответните Интернет страници изисквания за закупуване на конкретните стоки. Електронният магазин приема Поръчки 24 часа в денонощието, всеки ден.
3.2. Артикулите в Електронния магазин www.radial.bg следва да бъдат закупени от Клиента на обявените в български лева цени и при стриктно спазване на настоящите условия и тези публикувани в страницата за доставка и плащане. Всички посочени на Сайта цени са в български лева и с включен данък добавена стойност. В случай, че Стока има няколко модификации, са посочени цените за всяка от модификациите. При продажба на гуми, в продажната цена не се включва цената на джантата. Доставчикът има право да променя цените, посочени в Сайта, по свое усмотрение, по всяко време и без да е длъжен предварително да уведомява Клиентите.
3.3. С приемане на настоящите Общи условия Клиентът декларира и гаранира, че е запознат, че цените на артикулите и услугите в Електронния магазин www.radial.bg, както и организираните в Сайта промоции, намаления, разпродажби, по никакъв начин не обвръзват и не задължават Доставчика при продажба на същите и/или сходни артикули на място или при предлагането на услуги в неговите магазини/сервизи, включително в магазините/сервизите на всички негови партньори от Верига Автоценторве „Радиал“.
3.4. Срещу предоставените от Доставчика Стоки, Клиентът заплаща на Доставчика Цената на Поръчката съгласно условията и сроковете на Общите, които са оповестени на Сайта. Със всяка една Поръчка Клиентът изрично декларира, че е запознат, че всяка Поръчка в Електронния магазин и Сайта е свързана със задължение за заплащане на цената й от негова страна. Клиентът е длъжен да заплати цената, която е била актуална към момента на извършване на Поръчката.
3.5. Доставчикът си запазва правото да прави едностранни изменения в Стоките, техните параметри, цени и характеристики, за което се задължава да информира Потребителите чрез публикуване на информация на Сайта. Доставчикът има право да променя едностранно всички условия за доставка на Стоките и каквато и да било друга информация, публикувана на Сайта без предварително уведомление до Потребителя.
3.6. Поради технически и/или други предпоставки понякога е възможно информацията относно предлаганите стоки и услуги да е непълна, като Доставчикът се задължава да полага усилия да предостави достоверна и важна информация.
3.7. Доставчикът се задължава да полага усилия да поддържа точността на информацията, представена на интернет страницата www.radial.bg. Независимо от това, следва да се имат предвид възможни технически грешки или пропуски в тази информация. Клиентът се счита уведомен, че изображенията на стоките в Сайта имат само и единствено информативен характер, като доставените продукти могат да се различават от изображенията в Сайта, което не може да бъде вменено във вина на Доставчика.

IV. СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР. ПОРЪЧКА

4.1. Електронният магазин позволява извършването на Поръчка и сключването на договор за покупко-продажба между Доставчика и Клиент с регистриран Потребителски профил. Доставчикът има право да използва подизпълнители за изпълнението на договора, без да е необходимо за това да уведомява Купувача. Доставчикът ще носи отговорност за действията на тези подизпълнители като за свои.
4.1.1. В случаи на изчерпани количества стоки, липса на наличности или невъзможност на Доставчика да достави в срок поръчана чрез Електронния магазин стока или да изпълни заявена услуга, с цел да се избегне увреждане на Клиента Доставчикът се задължава да изпълни заявеното от Клиента посредством някое от търговски дружества, част от Верига Автоцентрове „Радиал“:
“РАДИАЛ” ООД, ЕИК 831927682, със седалище и адрес на управление: град София, бул. „Ген. Данаил Николаев” № 7, вх. А, регистрирано като администратор на лични данни съгласно българското законодателство под идентификационен номер: 48411, и/или “РАДИАЛ ПЛЮС” ЕООД, ЕИК 130425638, със седалище и адрес на управление: гр. София, бул. „Цариградско шосе“ № 81, бл.106, вх. Б, ет. 1, ап. 19, регистрирано като администратор на лични данни съгласно българското законодателство под идентификационен номер: 360099,
като в тези случаи дружествата се явят доставчици по смисъла на настоящите общи условия и встъпват в правата и задълженията на Доставчика “РАДИАЛ” ЕООД по Общите условия.
“РАДИАЛ” ЕООД се задължава да отговаря за действията им като за свои.
4.2. Клиентът се съгласява и декларира, че ще предостави пълна, вярна и актуална информация при попълване на данните за извършване на Поръчката. С извършване на поръчка без регистрация, Клиентът дава своето изрично съгласие личните данни, които е въвел при Поръчката да бъдат използвани и съхранявани от Доставчика за целите, посочени в настоящите Общи условия. Задължителните за попълване полета са отбелязани със звездичка. Клиентът се съгласява да предоставя доброволно личните данни, изисквани от формата за извършване на Поръчка. Доставчикът си запазва правото по всяко време да променя обема на изискваните лични данни за извършване на Поръчка. В случай, че Клиентът предостави невярна, неточна, неактуална или непълна информация при извършване на Поръчка, Доставчикът има право да му откаже по-нататъшен достъп до част или до всички свои услуги. Доставчикът не носи отговорност за невярно и/или неточно изпълнена Поръчка, извършена във връзка с получената от Клиента информация при извършване на Поръчка без регистрация. Доставчикът не носи отговорност за недоставени поръчки или други неизпълнения, поради неактуални данни и повторно изпращане на Стоки се поема от Клиента.
4.3. Клиентът има право да заявява за покупко-продажба всички Стоки, посочени в Сайта. При извършване на Поръчка Потребителят има право да избере вида, модела на Стоките, количеството им, начина и сроковете за доставка, съгласно предложените на Сайта възможности.
4.4. Към всяка Стока от Сайта Доставчикът предоставя на Клиента информация относно Цената на Стоката, основните характеристики на Стоката и допълнителна информация, която подпомага извършването на информиран избор от Клиента при покупката. Доставчикът не носи отговорност за неточности в описанието на Стоката, които не се отнасят към основните характеристики на Стоката и не претендира за изчерпателност на предоставената информация.
4.5. Всяка избрана от Купувача Стока от Сайта се слага във виртуална кошница на Купувача. До окончателното потвърждаване на Поръчката Клиентът има право да преглежда и променя избраните Стоки, количества им, начин на плащане и другите данни, свързани с конкретната поръчка.
4.6. За извършване на Поръчката и успешното й завършване Клиентът следва да спази следните стъпки:
4.6.1. да прегледа предлаганите в Сайта Стоки;
4.6.2. да добави избраните за закупуване Стока/и в своята виртуална кошница;
4.6.3. да влезе в своя вече регистриран потребителски профил или да регистрира нов;
4.6.4. да посочи адреса за доставка;
4.6.5. да потвърди избрания от него начина на плащане;

4.7. С последната стъпка от Поръчката и потвърждаването й от Клиента последният се задължава да заплати Цената на Поръчката и отново декларира, че е запознат с обстоятелството, че Поръчката е свързана със задължение за плащане от негова страна. 

4.8. След приключване на Поръчката от Клиента Доставчикът потвърждава получаването на Поръчката - за поръчки, направени до 17:00 ч. през работен ден, потвърждението се получава в рамките на същия ден; за поръчки, направени след 17:00 ч., в почивен ден или в официален празник, потвърждението се получава в рамките на следващия работен ден.
4.9. Доставчикът може да поиска допълнително потвърждение, включително по телефон или електронна поща на извършената Поръчка. В случай, че Клиентът откаже да предостави изискваната от Доставчика информация/потвърждение, отказът от предоставянето й автоматично води до отмяна на Поръчката с или без допълнително уведомление на Клиента.
4.10. Клиентът има право я откаже Поръчката до края на деня, в който е направена, като уведоми Доставчика за това на e-mail: shop@radial.bg. Потребителят следва задължително да посочи номера на Поръчката, която отказва.
4.11. Доставчикът се задължава писмено да уведоми Клиента /посредством телефонно обаждане или електронна поща/ за регистриране на всяка една Поръчката. Уведомлението няма характер на приемане и потвърждаване на Поръчката.
4.12. В случай на онлайн плащания или плащания пo банка, Доставчикът не носи каквато и да е отговорност за каквито и не дължи каквито и да е разходи във връзка с такси комисионни или други допълнителни плащания, направени от Купувача или неговата банка по повод на самата транзакция, както и в случаите на обмен на валута, прилагани от банката, издала картата на клиента, в случаите в които валутата е различна от BGN. Всички разходите, направени във връзка със закупуване на стоки от Сайта са единствено за сметка на Купувача, който е длъжен да направи справка при своята банка за евентуални допълнителни такси, които биха могли да им бъдат начислени при on-line плащанията или такива чрез банка.
4.13. Договорът за покупко-продажба от разстояние между Доставчика и Клиента се счита сключен към момента на получаването от страна на Клиента на електронната му поща и/или чрез SMS, изпратен на телефoна му, на уведомление от страна на Доставчика, че е готов да изпрати Стоката от Поръчката или да предостави Услугата.
4.14. За успешно заявяване на Услугата за запазване на дата и час в сервиз на Верига Автоцентрове „Радиал“ Клиентът следва да попълни и изпрати до Доставчика изрична бланка „Форма за запитване за час“. След получаване от страна на Клиента на електронната му поща и/или чрез SMS, изпратен на телефна му, на уведомление от страна на Доставчика, че е готов да предостави Услугата в заявените дата и час, ще се счита, че Договорът между Доставчика и Клиента е сключен.

 

4.15. Плащане през ПОС терминал:

Избирате стока(и) и количество

Избирате метод на доставка (или попълвате адрес за доставка)

Натискате бутон “Поръчай“

Избирате метод на плащане (ако са налични повече от един)

При заплащане с карта:

 • Отваря се платежна страница на обслужващата ни банка (ОББ), където въвеждате данните на вашата карта
 • Ако сте регистрирани в схемите за автентикация Verified by VISA или MasterCard SecureCode се отваря автентикационна страница на вашата банка Издател, където въвеждате паролата си за автентикация
 • При успешна трансакция (получена авторизация), на екран се визуализира трансакционна бележка, която разпечатвате или запазвате.

 

4.15.1 Условия на плащане с карта за избраната стока:

1)      Описвате видовете приемани карти: MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro, Visa, Visa Electron, V PAY

2)      Описвате рестрикции по видове приемани карти, минимални и максимални суми за поръчка и плащане. В този случай може да включите:

 • Моля, обърнете внимание, че вашата V PAY или MasterCard Electronic карта ще се приеме само, ако е регистрирана за участие в схемите за онлайн автентикация Verified by Visa или MasterCard SecureCode. 
 • Максималната сума за трансакция е 10 000 лева.

 

 

V. ДОСТАВКА НА СТОКИТЕ

5.1. Стоките се доставят до посочен от Клиента адрес на територията на Република България. Стоките се доставят на Клиента чрез куриерска фирма на адрес, посочен от Клиента или в офис на куриерска фирма, в зависимост от избора на Клиента. Цената на доставката на стоки е 7,00лв в ДДС, а на стоки, маркирани с етикет ЛИКВИДАЦИЯ 7,00лв с ДДС. Допълнителните условия и цените на доставка на стоките ще бъдат предоставени на Клиентите на съответната страница за потвърждаване на Поръчката, за да може всеки клиент да направи своя индивидуален информиран избор за цена и начин на доставка. 
5.2. Доставчикът се задължава да осигури подходяща опаковка на Стоката и изпращането на съпътстващите Стоката документи /гаранция, фактура или съответно касова бележка/. В случай на възражения отновно опаковката на Стоката и придружаващите я документи, Клиентът следва писмено да уведоми Доставчика на следния e-mail: shop@radial.bg.
5.3. При невъзможност за доставка да бъде осъществена не по вина на Доставчика и/или куриера, лицето извършващо Доставката оставя известие на посочения от Клиента адрес, в което посочва телефон за връзка, на който Клиентът следва да се обади в срок до 2 /два/ работни дни за да бъде уточнен нов срок за извършване на доставката. При невъзможност за доставка и при второ посещение не по вина на Доставчика и/или куриера, договорът за продажба от разстояние автоматично се прекратява и Доставчикът се освобождава от задължението си да достави поръчаната Стоки. Като неустойка за неизпълнението на Договора от страна на Клиента, Доставчикът има право да задържи всички заплатени от Клиента суми. Същата неустойка е дължима и в случай, че Клиент неоснователно откаже да приеме дадена доставка.
5.4. Сроковете за доставка за налични на склад Стоки са както следва:
- за адреси на територията на гр. София - 2 работни дни, считано от датата на потвърждение на поръчката;
- за адреси на територията на други населени места - 5 работни дни, считано от датата на потвърждение на поръчката;
Във всички случаи Доставчикът има право да удължава посочените срокове за доставка с до 7 /седем/ работни дни, за което Купуваът предоставя изричното си съгласието си при приключване на Поръчката, след натискане на бутона „Съгласен съм".
При избран начин на плащане по банков път или с дебитна/кредитна карта, сроковете за доставка започват да текат от датата на получаване на Цената на Поръчката по банковата сметка на Доставчика.
5.5. Доставчикът не носи отговорност за забава на доставка, в случай, че забавянето се дължи на вина на куриера/превозвача, извършващ доставката и/или поради независещи от Доставчика обстоятелства.
5.6. При получаване на Стоките Клиентът или негов представител, намиращ се на мястото на доставка, е длъжен незабавно внимателно да прегледа Стоката и, в случай на констатиране при прегледа на явни недостатъци, липсата на някой от придружаващи Стоката аксесоари и/или на който и да е от изискваните от българското законодателство документи, Клиентът незабавно информира лицето извършващо доставката, за което се съставя протокол. В допълнение Клиентът незабавно уведомява Доставчика на e-mail, посочен в т. 5.2. В случай, че Доставчикът не бъде надлежно и своевремeнно уведомен, се счита, че Стоката е приета в добро състояние и без недостатъци.
5.7. Всички рекламации на закупени от физически лица чрез Електронния магазин стоки се извършват по правилата и в сроковете на Закон за защита на потребителите, като в допълнение Клиентът следва да уведоми Доставчика на e-mail: botev@radial.bg, като за всяка рекламация следва да приложи съответната фактура/касова бележка за закупените Стоки или да посочи нейния номер и дата. Рекламация при явни дефекти се предявява при получаването на стоката, при първоначалния преглед, в рамките на деня на доставка, а при скрити дефекти - до две години от доставката на стоката, но не по-късно от два месеца от установяване на несъответствието с договореното. Рекламацията на услуги може да се предяви до 14 дни от откриване на несъответствието на услугата с договореното.
5.8. Доставчикът има право са посочи куриерската фирма, която да извърши доставка на Стоки до Клиента, като във всеки един може да я промени, без да е длъжен за това предварително да уведоми Клиента, стига това да не забави сроковете за доставка.
5.9. Рискът от загуба или повреда на стоките преминава върху Клиента в момента, в който той или посочено от него трето лице, различно от превозвача, приеме стоките.

VI. ОТКАЗ ОТ ДОГОВОРА

6.1. Доставчикът има право да откаже изпълнение на Поръчка, ако в срок от два дни от получаване на Поръчката, не получи цената на заявените продукти. Тази клауза важи за случаи на избрано плащане с дебитна/кредитна карта или по банков път. Поръчката се счита за автоматично отменена и Доставчикът не дължи изпълнение по нея, без да носи отговорност за това. Доставчикът има право да откаже да изпълни направената от Клиента Поръчка, за което следва да уведоми Клиента в следните случаи:
6.1.1. в случай, че банката на клиента откаже да изпълни наредена транзакция;
6.1.2. в случайте, посочени в т. 6.1., изречение първо.
6.1.3. предоставените от Клиента данни в Сайта са непълни и/или грешни.
6.2. С приемане на настоящите Клиентът е запознат с възможността дадени Стоки да не са налични в момента на извършване на Поръчката. В тези случаи отговорността на Доставчика за невъзможност за изпълнение на Поръчката не може да бъде ангажирана, поради това, че не разполага налична Стока, Доставчикът уведомява Потребителя за изчерпването й на посочения от Потребителя телефон за връзка или чрез изпращане на съобщение до посочения от Потребителя адрес на електронна поща. Уведомяването се извършва в срок до 48 часа от получаване на Поръчката от Доставчика. Когато Поръчката е получена в неработен ден или посочените 48 часа изтичат в неработен ден уведомяването се извършва до края на първия работен ден. В тези случаи Доставчикът възстановява на Клиента в пълен размер заплатените от него суми за закупуване Стоките, ако същите са били предплатени.
6.3. Доставчикът има правото по свое усмотрение да откаже изпълнение на Договора като не достави на Купувача част или всички поръчани от него Стоки, но не само поради изчерпване на складовата им наличност или промяна на цената. Независимо от причнините Продавачът уведомява за това Клиента чрез имейл или по телефона. При това положение единствената отговорност на Продавача е да върне евентуално получената предварително цена на Стоката.
6.4. На основание чл. 50 от Закона за защита на потребителите /ЗЗП/, Клиент който има качеството на потребител по смисъла на ЗЗП има право да се откаже от договора за продажба от разстояние и да поиска връщане на поръчаните и закупени от него Стоки в срок от 14 /четиринадесет/ дни от датата на получаване на Стоките от Клиента или от трето лице, намиращо се на адреса на доставка. В случай, че Клиентът е поръчал повече от една стока с една поръчка, които се доставят отделно, 14-дневния срок за отказ от договора започва да тече от датата, на която Клиенът е получил последната стока. Връщането на Стоката се извършва при настъпване на следните условия:
6.4.1. Клиенът предварително е уведомил Доставчика на e-mail: shop@radial.bg, че на основание чл. 50 от ЗЗП се отказва от договора за продажба от разстояние, в което уведомлние задължително където посочва и банкова сметка за връщане на заплатената сума.
6.4.2. Оригиналната опаковка на Стоката, включително поставените от Доставчика защитни стикери и други означения, следва да не са отваряни и целостта им да не е нарушена.
При неизпълнение на посочените условия Доставчикът запазва правото си да откаже да приеме върнатата Стока и съответно да не възстанови пълния размер на заплатените от Клиента суми. Клиентът няма право на отказ по отношение на стоки и обстоятелства, попадащи в обхвата на чл. 57 от ЗЗП.
В случай, че Клиенът не е посочил банкова сметка, по която да му бъде възстановена цената на Стоката. Възстановянето става по следните начини:
- за плащанията, направени с дебитна или кредитна карта – чрез възстановяване по сметката, от която е било извършено плащането;
- за плащанията по потребителски кредити – след прекратяване на договора за потребителски кредит и преизчисляване на вноските по кредите – най-често по банковата сметка, от която са постъпвали сумите за вноските по кредита или по друг начин, определен от банката, отпуснала кредита.
6.5. В случай, че предварително заплатена от Клиента Стока не може да бъде доставена/предоставена от Доставчика, последният се задължава да уведоми Клиента в срок от 7 /седем/ дни от установяване на това обстоятелство и да му възстанови платената цена по реда на т. 6.4.
6.6. Когато потребителят е упражнил правото си на отказ от договора, търговецът възстановява всички суми, получени от потребителя, включително разходите за доставка, без неоправдано забавяне и не по-късно от 14 дни, считано от датата, на която е бил уведомен за решението на потребителя. Търговецът няма задължение да възстанови допълнителните разходи за доставка на стоките, когато потребителят изрично е избрал начин на доставяне на стоките, различен от най-евтиния вид стандартна доставка, предлагана от търговеца. До момента на обратното предаване на Стоката от страна на Потребителя на Доставчика, рискът от случайното и погиване или повреждане се носи изцяло от Потребителя.
6.7. В случай че Клиентът се възползва от правото си по чл. 50 от ЗЗП при положение, че е изпълнил посочените по–горе условия, Доставчикът се задължава да му възстанови Цената на Доставката (с изключение на допълнителни разходи, свързани с избран от Потребителя начин на доставка, различен от най-евтиния стандартен начин на доставка, предлаган от Доставчика) в законоустановения 14-дневен срок. Потребителят изрично декларира съгласието си възстановяването на суми от Доставчикът има право да отложи възстановяването на плащанията до получаване на Стоките обратно или докато не бъдат представени доказателства, че Стоките са изпратени обратно, в зависимост от това, кое от двете събития е настъпило по-рано.
6.8. С упражняване на правото по чл. 50 от ЗЗП Клиентът следва да изпрати/върне на Доставчика Стоките, без неоправдано забавяне и във всички случаи не по-късно от 14 дни, считано от датата, на която Клиентът е уведомил Доставчика за отказа си от договора от разстояние. Срокът се счита за спазен, ако Потребителят изпрати или предаде обратно Стоките на Доставчика преди изтичането на 14-дневния срок.

VII. УСЛОВИЯ ЗА ПЛАЩАНЕ. ФАКТУРИРАНЕ

7.1. Цените на Стоките в Електронния магазин на Доставчика са крайни и включват ДДС, както и всички други данъци и такси, предвидени в действащото законодателство.
7.2. Във всяка Поръчка са посочени цената, начинът и срокът за плащане.
7.3. Цената на Стоката може да бъде заплатена по един от следните начини, изрично посочен от Клиента при Поръчката:
7.3.1. С наложен платеж – заплащането се осъществява в момента на получаване на доставката на Стоката, когато куриер/превозвач посети посочения от Потребителя адрес за доставка и предаде Стоката на Потребителя. Цената на Поръчката се дава на куриера/превозвача.
7.3.2. По банков път по посочена от Доставчика банкова сметка, преди получаване на поръчаната Стока – Клиенът следва да изпрати копие от платежното нареждане/вносната бележка на e-mail: botev@radial.bg, а в случай, че няма техническа възможност за това - на посочения e-mail да посочи датата на плащането; банката - наредител; номер на платежното нареждане/вносната бележка; номер на поръчката; три имена и телефонен номер за контакт. За да бъде надлежно обработено направеното плащане по банка, в основанието за плащане Клиентът трябва да посочи номер на Поръчката.
7.3.3. С дебитна или кредитна карта чрез виртуален ПОС терминал на ОББ. В Електронния магазин за Доставчика може да се извърши онлайн разплащане със следните банковите карти: VISA, MasterCard, Maestro. Банковият трансфер се осъществява през системата на банката, а не през интернет сайта на Доставчика, като отговорността за осъществяване на транзакцията е на банката, а не на Доставчика.
7.3.4. На изплащане с опции чрез TBI, Unicredit Bulbank & PB Personal Finance, съгласно избран от Клиента партньор според личните нужди и предпочитания на Клиента. Допълнителни условия за кандидатстване за продажба на изплащане са публикувани на страницата на Доставчика.
7.4. Клиентът е длъжен да предостави на Доставчика цялата информация, която му е необходима за издаването на фактурата в съответствие с действащото законодателство.
7.5. Клиентът предоставя съгласие да получи фактура за Поръчката при получаване на Стоката, както и по електронен път на електронна поща, посочена от Клиента.
7.6. С цел правилното съставяне на фактурата за съответната Поръчка, Клиентът е длъжен непрекъснато да актуализира данните в акаунта си. Той е длъжен да прегледа информацията, посочена в съответната Поръчка, за да се убеди, че те са пълни, верни и точни.

VIII. ГАРАНЦИИ. РЕКЛМАЦИИ

8.1. За продаваните през Електронния магазин стоки и по реда на Закона за защита на потребителите Доставчикът предоставя на клиентите търговска гаранция за съответствие на стоката с Договора, с действащото законодателство и гаранционната политика на съответния производител или официален дистрибутор на Стоката. Изключение правят някои категории стоки, които поради естеството си не могат да имат гаранция.
8.2. При продажбата Доставчикът предоставя на Клиента писмена гаранция за закупената Стока на български език. В случай, че Купувачът не уведоми Доставчика за липсата на документ за гаранция в срок от 48 часа от получаването на стоката, на електронен адрес: shop@radial.bg, ще се счита, че такъв е бил предоставен от Доставчика.
8.3. Предоставената производствена гаранция за продаваните през Сайта гуми покрива всички дефекти на суровините, материалите и цялостната конструкция на гумата, възникнали вследствие на нейната правилна и отговаряща на стандартите експлоатация. Гаранцията не покрива дефекти, причинени от неправилна експлоатация на гумата; недостатъчно налягане или пренапомпване; механични повреди. Срок на гаранцията за гумите е 1 /една/ година от датата на закупуването на стоката, освен ако гумата не е закупена от сектора "OUTLET" в Електронния магазин, като в този случай гаранцията е 6 /шест/ месеца от датата на закупуването й.
8.4. Клиентът има право на рекламация за всяко несъответствие на стоката с договореното, включително за стоки, закупени от сектор "OUTLET", когато след доставката, при първоначалния преглед или при съхранението, монтажа, изпитванията или експлоатацията са открити несъответствия с договора за продажба.
8.5. Съгласно практиката на повечето производители, за нови гуми се смятат неупотребяваните и не по-старите от 60 месеца от датата на производство. В особени случаи, когато това е изрично отбелязано в наименованието и описанието на Стоката, в сектора „OUTLET“ или на друго място определено от Доставчика, може да бъдат предлагани гуми, по-стари от 60 месеца.
8.6. При удовлетворяване на рекламациите, физическото лице – купувач има правата по Закона за защита на потребителите, като при подаване на рекламация Клиентът задължително прилага и документите, на които се основава претенцията: касова бележка или фактура; протоколи, актове или други документи, установяващи несъответствието на стоката или услугата с договореното; други документи, установяващи претенцията по основание и размер.
8.7. Рекламация при явни дефекти се предявява при получаването на стоката, при първоначалния преглед, в рамките на деня на доставка, а при скрити дефекти - до две години от доставката на стоката, но не по-късно от два месеца от установяване на несъответствието с договореното. Рекламацията на услуги може да се предяви до 14 дни от откриване на несъответствието на услугата с договореното.
IX. ПРАВО НА ИНТЕЛЕКТУАЛНА И ИНДУСТРИАЛНА СОБСТВЕНОСТ
9.1. При използването на Услугите, предмет на настоящите Общи условия, Клиентът има достъп до разнообразно съдържание и ресурси, които са обект на авторско право или други права на интелектуална собственост на Доставчика, на други потребители или на съответно указаните лица. Клиентът има достъп до съдържанието с оглед ползването му за лични нужди в съответствие с настоящите Общи условия и няма право да използва, записва, съхранява, възпроизвежда, променя, адаптира или разпространява публично обекти на интелектуална собственост, които са му станали достъпни при ползването на Сайта - търговски марки, лога, мултимедийно съдържание на Сайта или описания на Стоките или Услугите, освен ако се касае за незначителна по обем информация, предназначена за лично ползване, при условие, че не се увреждат неоправдано законните интереси на авторите или други носители на права на интелектуална собственост, в случай, че копирането или възпроизвеждането се извършват с нетърговска цел, както и в случай, че съответното съдържание е предоставено от него или е получил изричното съгласие на съответните правоносители. Независимо от горното Клиентът няма право да премахва знаците за търговска марка и принадлежност на друго право на интелектуална собственост от достъпните му материали, независимо дали носителят на съответните права е Доставчикът, свързано с него лице или друг потребител.
9.2. Доставчикът притежава и си запазва всички права върху интелектуалната собственост, свързани по някакъв начин със Сайта, независимо дали са негови собствени или получени чрез договорни лицензии или по какъвто и да е друг законосъобразен начин.
9.3. Всякакво Съдържание до което Клиентът има достъп, независимо от средствата за това, е предмет на регулиране от настоящите общи условия.
9.4. Правата на интелектуална собственост върху всички обекти на интелектуална собственост – материали, бази данни и други ресурси, разположени на Сайта на Доставчика, извън Потребителското съдържание, разположено от потребителите на Приложението, са обект на закрила съгласно Закона за авторското право и сродните му права и/или Закона за марките и географските означения, принадлежат на Доставчика или на съответно указаното лице, преотстъпило правото на ползване на Доставчика и не могат да бъдат използвани в нарушение на действащото законодателство.
9.5. Нерегламентираното използване на обекти на интелектуалната собственост представлява закононарушение, от което следват гражданска, административнонаказателна и наказателна отговорност в съответствие с действащото българско законодателство.
9.6. Клиентът има право да използва Съдържанието за търговски цели единствено и само, ако е получил писмено съгласие на Доставчика и само до частта от Съдържанието, до начина и степента на използването й, както и във времевите граници, за които това съгласие е дадено изрично. Всяко последващо или различно използване на Съдържанието ще се счита за нарушаване на настоящия договор между Доставчика и Клиента и за нарушаване на правата на интелектуална собственост на Доставчика.

Х. ОТГОВОРНОСТ. ОГРАНИЧАВАНЕ НА ОТГОВОРНОСТТА

10.1. Доставчикът полага грижи за предоставяне на възможност на Клиента за нормално ползване на Услугите на Сайта, но доколкото предоставянето им е безплатно няма задължението и не гарантира, че те ще удовлетворят изискванията на Клиента, нито че ще бъдат непрекъснати, навременни или сигурни. С приемане на настоящите Общи условия, Клиентът декларира, че използването на Сайта ще бъде изцяло на негов риск и отговорност, а страните се съгласяват, че Доставчикът не отговоря за евентуално причинени вреди на Клиент и трети лица при ползване на предоставяните чрез сайта услуги.
10.2. Доставчикът не носи отговорност за наличността и качеството на стоки и съдържанието на услуги, поставени на вниманието на Клиента чрез публикуване на приложението на електронни препратки, рекламни банери и съобщения за продажба на стоки и предоставяне на услуги от трети лица и/или чрез прикачване на такива към текста на търговските съобщения, изпращани му на адреса на електронна пощенска кутия, посочен от него при регистрацията му или генериран при регистрацията му. Доколкото действията на тези трети лица не са под контрола на Доставчика, то той не носи отговорност за противоправния характер на дейността на третите лица или за възникването, гарантирането, изпълнението, изменението и прекратяването на поети задължения и ангажименти във връзка с предлаганите от третите лица стоки и услуги, както и не отговаря за претърпени вреди и пропуснати ползи, произтекли от тези отношения.
10.3. Доставчикът не носи отговорност за непредоставяне на услугите при настъпване на обстоятелства извън неговия контрол – в случаи на непреодолима сила, случайни събития, проблеми в глобалната мрежа Интернет и в предоставянето на услуги извън неговия контрола, при проблеми, дължащи се на оборудването на Клиента, както и при случай на нерегламентиран достъп или интервенция на трети лица във функционирането на информационната система или сървърите на Сайта.
10.4. Доставчикът не носи отговорност за вреди, причинени на софтуера, хардуера или съоръженията на Потребителя, или за загуба на данни, произтекли от материали или ресурси, търсени, заредени или използвани по какъвто и да било начин посредством предоставяните Услуги.
10.5. Страните приемат, че Доставчикът не носи отговорност за непредоставянето на Услуги през Сайта или предоставянето им с влошено качество вследствие на извършвани тестове от страна на Доставчика с цел проверка на оборудване, връзки, мрежи и други, както и тестове, насочени към подобряване или оптимизиране на предоставяните Услуги. В тези случаи Доставчикът предварително уведомява Клиента за възможното временно непредоставяне, съответно за влошеното качество на Сайта.
10.6. С приемането на настоящите Общи условия Клиентът декларира, че осъзнава възможността за евентуални прекъсвания и друг вид затруднения при осъществяване на Интернет връзката със Сайта, които могат да възникнат независимо от положената от страна на Доставчика грижа. Клиентът декларира, че няма да претендира каквито и да било обезщетения от Доставчика за пропуснати ползи, претърпени вреди или неудобства, вследствие настъпване на посочените по-горе прекъсвания или затруднения на Интернет връзката, включително и по отношение на капацитета на тази връзка.

XI. ОБРАБОТКА НА ЛИЧНИ ДАННИ. ПОВЕРИТЕЛНОСТ

11.1. С приемането на Общите условия Клиентът се съгласява, че Доставчикът и неговите служители, в зависимост от своите задължения, имат достъп до част или цялата информация попълнена/подадена при регистрацията на Потребителския профил и/или поръчването на Стоки.
11.2. Доставчикът е регистриран администратор на лични данни съгласно българското законодателство под номер 0051041/16.09.2008г. и осигурява защитата им съгласно Закона за защита на личните данни и свързаните с него подзаконови нормативни актове. С приемането на Общите условия Клиентът се съгласява, че Доставчикът може да обработва предоставените лични данни, за следните цели: техническо управление на Сайта и Електронния магазин и техните бази данни; установяване на контакт с Клиента, управление на Поръчките, доставяне на Стоки и всякакви други дейности, свързани с изпълнението на задълженията на Доставчика и Клиентa; измерване на ефективността на услугите на Доставчика; рекламни кампании, маркетингови и пазарни проучвания, ценова политика; изпращане на рекламни предложения и материали, информация за продукти на Доставчика и друга подобна информация по поща, телефон и/или e-mail; директен маркетинг; всякакви други търговски съобщения. С приемането на Общите условия се съгласявате, че във връзка с обработването на личните ви данни за посочените цели, Доставчикът може да предоставя тези данни и на трети лица, с които Доставчикът си сътрудничи, работи или има други отношения във връзка с дейността си /в т.ч. куриерски, превозни и спедиторски компании във връзка с доставянето на Стоките/.
11.3. По реда на Закона за защита на личните данни Клиентът може да възрази срещу използването на личните му данни, разкриването им на трети лица и използването им от тяхно име за посочените в т. 11.2. цели. Клиентът право да възрази срещу обработването на личните му данни за целите на директния маркетинг, като изпрати писмено съобщение до Доставчика на контактите посочени в края на Общите условия. Клиентът е длъжен да уведоми Доставчика на посочените контакти в случай на неоторизирано ползване на негови лични данни от трети лица, както и за други възможни проблеми.
11.4. С приемането на Общите условия Клиентът предоставя изрично съгласие Доставчикът и свързаните с него лица да му изпращат на предоставените адрес, e-mail и телефон за контакт, търговски съобщения, информация, материали и т.н. Настоящото се счита и за дадено предварително съгласие по смисъла на чл. 6, ал. 4 от Закона за електронната търговия и чл. 49 от Закона за защита на потребителите. Клиентът има право да откаже получаване на информация за продукти, кампании, промоции др. на Доставчика, както и от получаване на други рекламни и информационни материали и оферти като изпрати електронно съобщение за това на e-mail: shop@radial.bg.
11.5. Чрез попълването на формуляра за Поръчка в Сайта и съответно предоставянето на личните данни, включително и ЕГН, с цел получаване на кредит, Купувачът изразява съгласието си юридическите лица, с които е сключил договор за кредит относно предлаганите Стоки на кредит в Електронния магазин да обработват личните му данни за справки, съдържащи се в базата данни на съответното лице.
11.6. Във връзка с ползването на Сайта и осъществяването на Поръчка Клиентът се съгласява да предостави на Доставчика неограничен по обем и време достъп върху всякакви материали и информация, които му е изпратил. Доставчикът има правото да използва, възпроизвежда, публикува, променя, предава и разпространява тази информация или материали, свободно да използва и обработва за свои цели, идеи и концепции. Доставчикът няма задължение да пази така получената информация като поверителна, доколкото това не му се вменява в задължение от действащото законодателство или изрично не е поискано от Клиента.
11.7. Доставчикът има право, но не и задължение, да инсталира върху компютър или друго крайно устройство на Клиента кукита (cookies) – малки текстови файлове, които се запазват от Интернет страница чрез Интернет сървър върху твърдия диск на Клиента и дават възможност за възстановяване на информация за Клиента, като го идентифицират, както и за проследяване на действията му.

XII. ДРУГИ РАЗПОРЕДБИ

12.1. В случай на възникнали спорове от или във връзка с Общи условия страните се задължават да положат усилия за разрешаването им в дух на разбирателство и взаимни компромиси. В случай че страните не успеят да се постигнат споразумение, спорът следва да бъде отнесен за решаване от компетентния български съд.

12.2. За всички неуредени в настоящите Общи условия въпроси се прилагат разпоредбите на българското материално право.

12.3. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДОСТАВЧИКА. КОНТАКТИ

12.3.1. Търговско наименование на Доставчика: “РАДИАЛ” ЕООД;

12.3.2. Единен идентификационен код: 831927682;

12.3.3. Седалище и адрес на управление: град София, бул. „Цариградско шосе“ № 81, бл. 106, вх. Б, ет, 1, ап. 19;

12.3.4. Адрес за кореспонденция: София, бул.Ботевградско шосе №278 п.к. 1839;

Посоченият адрес на Доставчика се счита и за адрес, на който Клиентът може да изпраща евентуални жалби по смисъла на чл. 47, т. 4 от Закона за защита на потребителите.

12.3.5. ДДС номер: BG 831927682;

12.3.6. Телефона за контакт: 02/ 405 1120;

12.3.7. Електронна поща: shop@radial.bg;

Всички въпроси и запитвания от страна на Клиента, последният може да отправя онлайн чрез посочения e-mail или по телефон, в рамките на работното време на Доставчика: от 09:00 до 17:00 часа, от понеделник до Петък.

12.3.8. Уебсайт www.radial.bg;

Настоящите Общи условия са в сила от 01.09.2016г.

Тези Общи условия, както и бъдещи изменения в тях, се прилагат и за заварените регистрирани Клиенти към датата на влизането им в действие.

Защита на личните данни

 

 

ПОЛИТИКА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

 

Настоящата политика за защита на личните данни е неразделна част от Общите условия на “РАДИАЛ” ЕООД за използване на интернет сайта на дружеството.

 

Посочените по-долу правила са изготвени с цел да ви помогнат да разберете каква информация събираме като Администратор на лични данни, как я използваме и какви права имате във връзка с нея.

 

ДАННИ ЗА КОНТАКТ С АДМИНИСТРАТОРА НА ДАННИТЕ

 

Наименование на Администратора на лични данни:“РАДИАЛ” ЕООД ЕИК: 831927682

 

Седалище и адрес на управление: гр.София бул.Данаил Николаев 7А

 

Телефон за контакт: 0700 89 009;

 

Електронна поща: shop@radial.bg;

 

Интернет страница: www.radial.bg;

 

ДАННИ ЗА КОНТАКТ С ДЛЪЖНОСТНО ЛИЦЕ ПО ЗАЩИТА НА ДАННИТЕ

 

Ел. поща: vchakarski@radial.bg

 

Телeфон за контакт: 0895795374

 

 1. I.                   Събираме информация за Вас по няколко различни начина:

 

1. Когато ни япредоставите с изрично съгласие или ни дадете разрешение да я получим.

 

Когато се регистрирате или използвате нашата интернет страница, Вие ни давате определена информация доброволно. Това включва вашите имена, имейл адрес, телефонен номер, данни за доставка, коментари и всяка друга информация, която решите да ни предоставите. Можете също така да изберете да споделяте с нас данни за местоположението си или снимки. Ако закупите нещо посредством нашия интернет сайт, ние събираме информация за плащанията, информация за връзка (адрес и телефонен номер), подробности за това, което сте закупили и мястото за доставка. Ако свържете профила си във Facebook или Google или в други услуги на трети страни с нашия интернет сайт, получаваме и информация от тези профили (например приятели или контакти). Информацията, която получаваме от тези услуги, зависи от настройките и от декларациите за поверителност, така че моля, проверете какви са те.

 

2. Ние също така получаваме техническа информация, когато използвате интернет страницата.

 

Всеки път, когато използвате който и да е уебсайт или друга интернет услуга, се създава и записва определена информация автоматично.

 

3. Същото важи и когато използвате нашата интернет страница. Ето някои от категориите информация, която събираме:

 

3.1 Данни в регистрационните файлове.

 

Когато използвате страницата, нашите сървъри записват информация (“log files”), която браузърът ви автоматично изпраща при посещение на уебсайта. Тези данни от дневника включват интернет адреса (IP) на Вашето устройство, тип на браузъра, език на браузъра, дата и час на заявката ви, заявения ресурс (URL) както и една или повече „бисквитки“, които еднозначно може да идентифицират вашия браузър или профил.

 

3.2. Данни за "бисквитките".

 

Ние също така използваме "бисквитки" (малки текстови файлове, изпратени до вашия компютър всеки път, когато посещавате нашия уеб сайт, уникалени за вашия профила или вашия браузър. Когато използваме "бисквитки" или други подобни технологии, използваме два вида бисквитки:

 

- временни "бисквитки" на сесията (последните продължават, докато затворите браузъра си);

 

- постоянните "бисквитки" (които продължават, докато вие или браузърът ви ги изтриете); Например, ние използваме "бисквитки", за да съхраняваме вашите езикови предпочитания или други настройки, така че не е нужно да ги настройвате всеки път, когато посещавате нашия интернет сайт. Ние не съхраняваме лични данни в нашите “бисквитки“. За по-подробна информация за това как използваме "бисквитките", моля, прегледайте правилата ни за "бисквитките".

 

3.3. Информация за устройството.

 

В допълнение към данните в дневника събираме информация за устройството, на което използвате нашия интернет сайт, включително тип устройство, операционна система, настройки, уникални идентификатори на устройства и данни за сривове, които ни помагат да разберем, когато нещо се счупи. Независимо дали събираме част или цялата информация, често това зависи от типа на устройството, което използвате и от настройките му. Например има различни типове информация в зависимост от това дали използвате компютър с инсталирана операционна система Mac, Windows или Linix. Същото важи и за телефон с iOS, Android или др. За да научите повече за това, каква информация вашето устройство ни предоставя, моля, проверете и правилата на производителя на устройството или доставчика на софтуер.  

 

4. Нашите партньори и рекламодатели споделят информация с нас.

 

Ние също така получаваме информация за вас и вашата дейност извън нашия интернет сайт от свързани с нас дружества, рекламодатели, партньори и други трети страни, с които работим, или от други обществено достъпни източници. Например: Онлайн рекламодателите или трети страни споделят информация с нас, за да измерват или подобряват ефективността на рекламите в нашия сайт, или да разберем какви видове реклами да ви покажем. Това включва информация за посещенията ви на сайта на рекламодател или за покупки, които сте направили от тях, или информация за интересите ви от услуга на трета страна, която можем да използваме, за да Ви показваме полезни реклами.

 

II. Какво правим с информацията, която събираме /ЦЕЛИ НА ОБРАБОТКА/:

 

5. Използваме информацията, която събираме, за да Ви предоставим услугите в нащия интернет сайт.

 

За да направим това, е необходимо да използваме Вашата информация, за да:

 

- Ви идентифицираме, когато използвате услугите в нашия Интернет сайт и обработвате профила си.

 

- отговорим на Вашите въпроси или коментари.

 

- поддържаме Вашия профил в сайта, включително регистриране на поръчки, изпращане на поръчани продукти, осъществяване на поръчаните услуги, фактуриране, разрешаване на спорове с Клиенти по повод техните Поръчки или разглеждане на исканията им;

 

- осъществяване на пазарни проучвания, следене и наблюдение на продажбите и поведението на Ползвателите;

 

Освен гореизложеното и по подобни причини имаме законен интерес да използваме информацията ви по този начин. Това е от съществено значение за характера на услугата, която предоставяме. Също така, при необходимост работим с правоохранителните и правоприлагащите органи и институции, за да защитим и запазим нашия интернет сайт като безопасно пространство.

 

6. Имаме интерес да предоставяме подходящи, интересни и лични реклами за Вас, за да генерираме приходи. За да реализираме този интерес, използваме информацията, която събираме, за да:

- решим кои реклами да Ви се показват. Персонализираме рекламното съдържание, което Ви показваме, като идентифицираме интересите Ви въз основа на дейностите Ви на място и извън него, както и с помощта на информацията, която получаваме от рекламните партньори или други трети страни. Когато използваме "бисквитки" за идентифициране на вашите интереси, ще получим съгласие, когато е необходимо, както е описано по-подробно по-долу. Когато рекламните партньори или други трети страни споделят с нас информация за Вас, ние разчитаме на съгласието, което са получили.

 

- За да научите повече за това как използваме "бисквитките", моля, вижте нашата политика в този смисъл.

 

7. В допълнение към гореизложеното, ще използваме Вашите данни само с вашето съгласие относно следното:

 

- Изпращане на маркетингови материали /предлагане на стоки и услуги, промоции или кампании на дружеството; допитване с цел проучване относно предлаганите стоки и услуги/ по e-mail, текстово съобщение, в зависимост от избрания от Вас начин за уведомяване. Даденото съгласие може да бъде оттеглено по всяко време, напълно безплатно, по някой от следните начини: чрез подаване на писмено заявление в обект на дружеството или в обект на партньорската му мрежа, на e-mail: shop@radial.bg или на телефон: 0700 89 009  Оттеглянето на съгласието няма да засегне:

- законосъобразността на обработването на лични данни, основано на оттегленото съгласие, преди неговото оттегляне и

- обработката на лични данни за цели, за които не се изисква изрично съгласие на субекта на данни.

- определяне на местоположението Ви и персонализиране на съдържанието, което Ви показваме, в зависимост от настройките на вашия акаунт или операционна система.

 

8. Също така ще разчитаме на Вашето съгласие, когато използваме "бисквитките", за да:

 

- Ви идентифицираме в различни сесии на браузъра. Това означава, че ако влезете в нашата интернет страница от вашия телефон (или друго устройство), ще помним, че сте вие ​​и няма да е необходимо да въвеждате данните си за вход при всяко посещение. 

 

- Ви покажем реклами, които може да Ви интересуват. Използваме "бисквитки", за да идентифицираме Вашите интереси въз основа на Вашето външно поведение. Правим това за съществуващи потребители и за нови потребители. За да научите повече за това как използваме "бисквитките" и за избора ви как ги използваме, моля, вижте нашата политика в този смисъл.

 

- за да анализираме как посетителите използват сайта ни и за да наблюдаваме представянето на нашия сайт. Това ни позволява да Ви предложим персонализирано съдържание и бързо да идентифицираме и отстраняваме различни проблеми. Например, бихме могли да използваме бисквитките, за да проследяваме кои страници са най-популярни. Също така бихме могли да използваме бисквитките, за да ви покажем статии или услуги, които смятаме, че биха били интересни за Вас в зависимост от това как използвате сайта.

 

III. Предаване на лични данни:

 

9. Всички данни събирани и съхранявани от нашия интернет сайт се съхраняват в на външен сървър, по отношение на който за взети съответните технически мерки за сигурност.

 

IV. Права, които може да упражните във връзка с вашата информация:

 

10. Ако имате профил в нашия сайт, голяма част от решенията/правата, които имате по отношение на своите данни, са вградени директно в настройките ви.

 

Например Вие можете: да редактирайте информацията в потребителския си профил по всяко време, да решите дали вашият профил е достъпен за търсачките или да изберете дали други хора да могат да намерят вашия профил с вашия имейл адрес; да се свържете или прекратете връзката с профила си в сайта с други услуги (като Facebook, Google или Twitter).

 

11. Също така имате възможност да контролирате какво предоставяте чрез устройството или софтуера, което Вие използвате за достъп до нашия сайт.

 

Например: Браузърът, който използвате, ви позволява да контролирате "бисквитките" или други типове локално хранилище на данни. Вашето мобилно устройство ви позволява да избирате как и дали споделяното с нас местоположение, снимки, идентификатори на реклами и други данни. За да научите повече за тези решения, моля, вижте информацията, предоставена от вашето устройство или доставчик на софтуер.

 

12. Освен гореизложеното имате право на достъп до събраните за Вас лични данни, които Ви засягат, и да упражните това право лесно и на разумни интервали, за да бъдете осведомени за обработването и да проверите законосъобразността му. Във всеки момент, докато съхраняваме или обработваме личните ви данни, Вие имате следните права:

 

12.1. Като субект на лични данни имате право да поискате потвърждение от администратора дали се обработват личните Ви данни и ако това е така - да получите достъп до данните си и следната информация: за каква цел се обработват данни, какви лични данни, получателите на данни, срок на обработване.

 

Исканията за достъп трябва да бъдат изготвени в писмен/електронен вид и да бъдат адресирани до администратораили директно на Длъжностно лице по защита на данните /на посочените по-горе данни за контакт/.

 

Администраторът има право да откаже достъп до личните Ви данни в следните случаи: когато реализирането на Вашето право влияе неблагоприятно върху правата или свободите на други лица, включително върху търговската тайна или интелектуалната собственост, и по-специално върху авторското право за защита на софтуера. Тези съображения обаче не представляват основания за отказ за предоставяне на цялата информация на съответния субект на данни, а само – възможност да се ограничи.

 

12.2. Като субект на лични данни имате право да поискате коригиране на личните Ви данни, които са неточни/неактуални. За тази цел трябва да подадете отделно искане по следния начин:

 

Исканията се правят, като се използва Образец на форма за искане от субект на данните. При отправянето на искане се спазват следните правила:

 

-          Субектът на данни указва конкретния вид искане, съдържащ се в образеца на формата;

 

-          Субектът на данните може да поиска всички негови лични данни, съхранявани от администратора, без да указва конкретен вид;

 

-          Субектът на данните предоставя на администратора данни за самоличността си, които да го идентифицират сигурно и еднозначно (данни от лични документи, клиентски номер, електронна идентификационна карта и т.н).

 

На искането Ви ще бъде отговорено от страна на администратора по следния начин:

 

-          След получаване на искането администраторът задължително проверява идентификационните данни, за да се увери, че искането е подадено от субекта, който данните идентифицират;

 

-          Администраторът документира датата на получаване на искането;

 

-          След като искането бъде получено, то незабавно се препраща до Длъжностното лице по защита на данните, което задвижва процеса по обработка на искането и изпращането на отговор на субекта на данните;

 

-          Длъжностното лице по защита на данните поддържа Регистър на исканията от субекти на данните;

 

-          Длъжностното лице по защита на данните вписва в Регистъра на исканията от субекти на данните датата, идентифициращата информация и всички други важни за разглеждане на искането данни;

 

Администраторът следва да отговори на искането Ви писмено или в електронен вид, съобразно начина на предявяването му, в срок от един месец от получаването й. Ако изрично не сте заявили ред за отговор на исканията, от съображения за сигурност на личните данни Адмнистраторът ще изпрати данните само на е-мейл адрес, който е бил посочен в момента на регистрацията.

 

12.3. Като субект на лични данни имате право да поискате от администратора на личните Ви данни да ограничи обработването им.

 

Ограничаването се допуска в следните случаи:

 

- когато считате, че личните Ви данни не са точни, като в този случай ограничаването е за срок, необходим на администратора да провери точността;

 

- когато обработването на личните Ви данни е неправомерно, но не желаете те да бъдат изтрити, а желаете само да бъде ограничено използването им;

 

- когато администраторът не се нуждае повече от личните Ви данни за целите на обработването, но вие, като субект на данните, ги изисквате за установяването, упражняването или защитата на правни претенции;

 

- когато сте възразил срещу обработването в очакване на проверка дали законните основания на администратора имат преимущество пред интересите ви.

 

За целта, при наличие на някое от горните условия, следва да подадете искане или молба по начина, описан в предходната т. 12.2.

 

Администраторът следва да отговори на молбата Ви писмено или в електронен вид, съобразно начина на предявяване на молбата, в срок от един месец от получаването й. Ако изрично не сте завили ред за отговор на исканията, от съображения за сигурност на личните данни Адмнистраторът ще изпрати данните само на е-мейл адрес, който е бил посочен в момента на регистрацията.

 

12.4. Като субект на лични данни имате право да поискате личните Ви данни да бъдат изтрити без ненужно забавяне т.е. администраторът да заличи личните ви данни от всички системи и записи, където те се съхраняват, включително да уведоми всички трети лица/обработващи лични данни, на които е предоставил данните.

 

Искане за изтриване може да се подаде при наличието на някое от следните основания: личните данни повече не са необходими за целите, за които са били събрани; когато сте оттеглил своето съгласие; когато сте възразил срещу обработването, когато обработването е незаконосъобразно; когато личните данни трябва да бъдат изтрити с цел спазването на правно задължение по правото на Съюза или правото на държава членка, което се прилага спрямо администратора; когато личните данни са били събрани във връзка с предлагането на услуги на информационното общество. За целта следва да подадете искане или молба по начина, посочен в т. 13.2, по-горе.

 

12.4. Администраторът може да откаже да заличи личните данни по следните причини:

 

12.4.1. упражняване на правото на свобода на изразяването и правото на информация;

 

12.4.2. за спазване на правно задължение от администратора или за изпълнението на задача от обществен интерес, или при упражняването на официални правомощия, които са предоставени на администратора;

 

12.4.3. по причини от обществен интерес в областта на общественото здраве;

 

12.4.3. за целите на архивирането в обществен интерес, за научни или исторически изследвания или за статистически цели, доколкото съществува вероятност заличаването да направи невъзможно или сериозно да затрудни постигането на целите на това обработване; или за установяването, упражняването или защитата на правни претенции; 

 

12.5. Като субект на лични данни имате право да възразите срещу обработването на личните ви данни по всяко време. Възражението следва да бъде депозирано по следния начин: писмен/електронен вид и да бъдат адресирани до администратора или директно на Длъжностно лице по защита на данните /на посочените по-горе данни за контакт/.

 

12.6. Имате право да възразите срещу определени видове обработка, като директен маркетинг (непоискани рекламни съобщения);

 

12.7. Имате право на възражение срещу автоматизирана обработка, включително профилиране;

 

12.8. Имате право да не бъдете обект на решение, основаващо се единствено на автоматизирано обработване, включващо профилиране;

 

Администраторът следва да се мотивира дали приема възражението, респ. защо продължава да обработва личните данни, ако отхвърли възражението.

 

13. Като субект на лични данни имате право на жалба срещу обработването на личните Ви данни или неспазване на правата ви във връзка със защитата на лични данни пред компетентния надзорен орган - Комисия за защита на личните данни, адрес: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2 (www.cpdp.bg).

 

14. Когато има риск за нарушение сигурността на личните Ви данни, администраторът е длъжен да Ви уведоми за естеството на нарушението и какви мерки са предприети за отстраняването му, както и дали е уведомен надзорният орган за нарушението.

 

15. Имате право на защита по съдебен или административен ред, в случай че правата Ви във връзка с личните данни са били нарушени.

 

16. Всички горепосочени искания ще бъдат препратени, ако има трета страна (получатели, включително извън ЕС и международни организации) при обработката на вашите лични данни.

 

V. Как и кога споделяме информация:

 

17. Всеки може да види публичната информация, която създавате в нашия сайт (коментари и др.), и част от информацията за Вашия профил (име, псевдоним). Ние също така правим тази обществена информация достъпна чрез т.нар. API (основно технически начин за бързо обмен на информация). Някои от начините, по които използваме вашата информация, изискват от нас да споделяме информация с трети страни, за да можем да се уверим, че нашата персонализация е ефективна и спазва законите, които се отнасят за нас. Споделяме информацията ви с:

 

17.1. Други услуги (като Facebook или Google), когато решите да свържете профила си в сайта с тези услуги или да публикувате дейността си на нашия сайт в тях.

 

17.2. Търговски партньори, куриери, дистрибутори. Когато закупувате нещо от нашия интернет магазин, ние споделяме информацията, необходима за подготовка и доставка на вашата покупка. Партньорите третират Вашата информация по същия начин, по който и ние, в това число, но не само прилагат сходни политики за поверителност и маркетинг.

 

17.3. Онлайн рекламодатели и компании от трети страни, които използваме за одит или подобряване на показването и представянето на реклами или съдържание в уебсайтове и приложения (например чрез Google Анализ).

 

17.4. Трети лица - дружества или физически лица, на които сме възложили да обработват информацията от наше име, въз основа на нашите указания и в съответствие с настоящите правила; с партньорите ни TBI Bankи ПБ Лични Финанси – когато кандидатствате кандидатствате през онлайн платформата на сайта на Радиал за закупуване на стоки на изплащане, за което подписвате договор с избраната от Вас банка;

 

Например, ние споделяме информация за разплащателната карта с компаниите за плащане, които използваме, за да съхраняваме информацията за плащане. Също така споделяме данни с консултанти по сигурността, за да ни помогне да се справим по-добре с идентифицирането на спам. Някои данни, които придобиваме, могат да бъдат събирани от трети страни доставчици от наше име.

 

За да ви предпазим от злоупотреба при плащане с Вашата Visa или MasterCard карта, ние прилагаме най-добрите практики препоръчани от международните картови организации:

 

-          Сигурността при въвеждане и пренос на картовите данни се осигурява чрез използване наSSLпротокол за криптиране на връзката между нашия сървър и платежната страница на обслужващата ни банка

 

-          Автентичността на вашата карта се проверява чрез въвеждането на код за сигурност (CVV2)

 

-          В допълнение, за идентифицирането ви като картодържател, платежният сървър за електронна търговия на обслужващата ни банка поддържа схемите за автентикация на международните картови организации - Verified by VISA и MasterCard SecureCode, в случай, че сте регистрирани да ги използвате.

 

17.5. прокуратурата, полицията, съдебните институции или други държавни органи, на основание и в рамките на законовите разпоредби и в следствие на изрично отправено искане от тяхна страна за това.

 

17.6. изцяло притежаваните от нас дъщерни дружества, клонове, поделения. В случай, че решим да извършим преобразуване, да пристъпим към прекратяване и ликвидация, обявяване в несъстоятелност, реорганизация или подобна дейност или процедура, която включва прехвърлянето на информацията, описана в настоящата Политика, ние ще споделим вашата информация с страна, участваща в такъв процес (например потенциален купувач, правоприемник).

 

VI. Колко дълго съхраняваме информацията ви:

 

18. Ние съхраняваме вашата информация само докато имаме нужда от нея, за да Ви предоставим услуги посредством нашия сайт и да изпълним описаните в тази политика цели. Такъв е и случаят за всяко трето лице, с което споделяме информацията ви и което извършва услуги от наше име. Когато вече не се налага да използваме вашата информация и не е необходимо да я поддържаме в съответствие с нашите правни или регулаторни задължения или ще я премахнем от нашите системи или ще ги деперсонализираме, така че да не можем да ви идентифицираме.

 

Данните на нерегистрирани потребители, използващи услугите, предлагани от страницата, се съхраняват в срок от 6 месеца след завършяване на услугата (продажба на стока или услуга).

 

Данните на регистрирани потребители, използващи услугите, предлагани от страницата, се съхраняват в срок от 12 месеца след последната активност на потребителя в сайта.

 

VII. Нашата политика относно детската информация:

 

19. Деца под 16 години не могат да използват сайта ни.

 

 

 

ПРАВИЛА ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА “БИСКВИТКИ“

 

Нашата политика за защита на личните данни описва как събираме и използваме информацията Ви.  „Бисквитките" са един от начините, по които събираме информация. „Бисквитките“ са малки текстови файлове, които Уебсайтът съхранява на Вашето устройство. Уебсайтът използва „бисквитки“ за следните цели:

 

Функционални "бисквитки“: служат за увеличаване удобството на ползване на Уебсайта от посетители. Например, използва се бисквитка, която запаметява настройките за език, предпочитан от Вас, а също така и въведената информация за вашата сесия в нашия сайт. Без тази бисквитка би трябвало всеки път при влизане в Уебсайта да въвеждате отново своито потребителско име и парола. Функционалните бисквитки на Уебсайта, които са запаметени на Вашия компютър отнасящи се до Вашата сесия се изтриват при напускане на страницата или затваряне на страницата. Другите бисквитки могат да бъдат изтрити от Вас или вашия компютър ръчни или чрез настройка.

 

Аналитични „бисквитки“: използваме ги с цел да анализира как посетителите използват сайта ни.

 

„Бисквитки“ от трети страни: Уебсайтът позволява бисквитките от социални мрежи на няколко определени трети страни. Това позволява на потребителя да споделя съдържание от Уебсайта в социалните мрежи. Тези добавки също така увеличават удобството за ползване на Уебсайта. Например, с „бутона“ за Facebook на Уебсайта потребителите могат да се регистрират в Уебсайта просто с данните от Facebook профила си. Събраните данни (използването им) чрез „бутоните“ на социалните мрежи се регулира изключително от третите страни, които поддържат тези социални мрежи. За подробности относно бисквитките на такива трети страни прочетете техните правила за защита на личните данни.

 

Промяна на Вашите настройки

 

Ако промените настройките на уеб браузъра си, може да зададете да бъдете известявани при запис на бисквитка в компютъра Ви. Променяйки настройките, можете да укажете също, че не желаете браузърът Ви да приема бисквитки от този Уебсайт. Но ако браузърът Ви не приема бисквитки от този Уебсайт, е възможно да нямате достъп до всички функции на Уебсайта.

 

Във връзка с прилагането на регламента, трябва да потвърдите, че имате навършени 16 години.

Общи условия

Настоящите Общи условия уреждат взаимоотношенията, които възникват между “РАДИАЛ” EООД, наричан за краткост „Доставчик“, и лицата, използващи уеб сайта и Eлектронния магазин, находящи се на интернет адрес: www.radial.bg, наричани за краткост “Клиент/и“.

“РАДИАЛ” ЕООД, е търговско дружество регистрирано и действащо под законите на Република България, с ЕИК 831927682, със седалище и адрес на управление: град София, „Цариградско шосе” № 81, бл. 106, вх. Б, e-mail: botev@radial.bg, телефон за контакт: 02/ 405 1120, което предоставя услугите, предмет на настоящите Общи условия.
“РАДИАЛ” ЕООД си запазва правото да извършва промени в Общите правила по всяко време, като своевременно публикува съобщение за тези промени на интернет адрес: www.radial.bg.
Всеки потребител, който използва и който се е регистрирал на уеб сайта и електронния магазин на “РАДИАЛ” EООД, находящ се на www.radial.bg, се счита, че приема и е съгласен с настоящите условия.
С натискането на всеки един линк, бутон, обект, разположени на страниците на интернет адрес www.radial.bg, потребителите се съгласяват и изцяло приемат и се задължават да спазват настоящите Общи условия.
Клиентът следва да прочете внимателно настоящите Общи условия преди да пристъпи към ползване на електронния магазин на Доставчика. Всяко използване на Сайтa на Доставчика означава, че Клиентът се запознал внимателно с Общите условия за използването му и се е съгласил да ги спазва безусловно.

I. ДЕФИНИЦИИ

При тълкуването и прилагане на Общите условия за ползване на сайта www.radial.bg, използваните в него термини и изрази ще имат следното значение:
1.1. „Доставчик“ - “РАДИАЛ” ЕООД.
1.2. „Сайт“ – домейнът на radial.bg;
1.3. „Клиент“, „Потребител“ – всяко физическо или юридическо лице, което използва сайта на Доставчика по какъвто и да е начин; включително лице, което е сключило договор за покупко-продажба през електронния магазин на “РАДИАЛ” ЕООД;
1.4.„Поръчка”– електронен документ за направената от Клиента заявка за закупуване на определени избрани от него Стоки и заявяване на Услуги, заедно с избрания начин за заплащане и получаване на Стоките и заплащане на Услугите;
1.5.„Договор“ – сключеният между Доставчика и Купувача от разстояние договор за покупко-продажба на Стоки и/или Услуги от Сайта, неразделна част от който са настоящите общи условия за ползване на Сайта.
1.6. „Стоки“, „Услуги“ – всеки предмет на договора за покупко-продажба от Сайта.
1.7. „Цена на Стока” – цената за единична бройка или за определено количество стоки, посочена в български лева, включваща данък върху добавената стойност и всички допълнителни данъци и такси. В цената на Стоката не се включват разходите за транспорт и доставка;
1.8. „Цена на Доставка” – разноските по транспорта и доставката на Стоките до Клиента, с включен данък върху добавената стойност;
1.9.„Цена на Поръчка” – общият размер на Цената на Стоката и Цената на Доставката;
1.10.„Потребителски профил“ – обособена част в Сайта, съдържаща информация за потребителя, предоставена от него при регистрацията му, включително - историята на някои от действията му в Сайта /Поръчки, данъчни фактури и др./, и съхранявана от Доставчика, като достъпът до потребителския профил се осъществява чрез въвеждане на потребителско име и парола. Профилът дава възможност на потребителя да разглежда и редактира данните, въведени при регистрацията, да променя паролата си за достъп, да се абонира, съответно да се откаже от абонамента, за получаване на информационен бюлетин и др.;
1.11.„Потребителска парола” е предварително определена от Клиента комбинация от цифри, букви и символи, и служи за достъп и идентификация до Електронния магазин на Доставчика;
1.12.„Потребителско име” е предварително определена от Клиента комбинация от букви или от букви и цифри, и служи за достъп и идентификация до Електронния магазин на Доставчика;
1.13.„Търговски съобщения” - рекламни или други съобщения, представящи пряко или косвено стоките, услугите на лице, извършващо търговска или занаятчийска дейност или упражняващо регулирана професия; съобщенията могат да бъдат изпращани периодично до Клиента по електронен път чрез електронна поща, чрез SMS, без да ангажират или обуславят отговорността на Продавача относно съдържащата се в тях информация.

II. УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ

2.1.  При използване на Сайта Клиентът се задължава да спазва Общите условия и приложимото за предоставяните на Сайта стоки и услуги законодателство на Република България и Европейския съюз.
2.2. Настоящите Общи условия са задължителни за всички потребители на Сайта.
2.3. Общите условия могат да бъдат променени едностранно от Доставчика по всяко време. Тези промени влизат в сила незабавно и са задължителни за всички потребители, като Доставчикът не носи отговорност, в случай че Потребителите не са се запознали с последващи актуализации на публикуваните на Сайта Общи условия.
2.4.  При извършване на промени в Общите условия, Доставчикът се задължава в 7-дневен срок от настъпването на това обстоятелство да уведоми Клиента като публикува на видно място в сайта си или в потребителския му профил съобщение за изменението на Общите условия.
2.5. Когато Клиентът не е съгласен с измененията в общите условия, той може да се откаже от договора, без да посочва причина за това. Клиентът упражнява правото си на отказ, като изпраща до Доставчика писмено уведомление в едномесечен срок от публикуване на промените.
2.6. Ако някоя от разпоредбите на настоящите общи условия за ползване на Сайта се окажат недействителни или неприложими, независимо от причината за това, това не влече недействителността или приложимостта на останалите разпоредби.

III. ОНЛАЙН ЗАКУПУВАНЕ НА СТОКИ

3.1. Чрез Сайта и Електронния магазин Доставчикът предоставя на Клиента възможност да закупува предлаганите в www.radial.bg стоки чрез отправяне на заявка и заплащане на съответната продажна цена, при съобразяване и стриктно спазване от страна на Клиента с настоящите Общи условия, както и на допълнително посочени на съответните Интернет страници изисквания за закупуване на конкретните стоки. Електронният магазин приема Поръчки 24 часа в денонощието, всеки ден.
3.2. Артикулите в Електронния магазин www.radial.bg следва да бъдат закупени от Клиента на обявените в български лева цени и при стриктно спазване на настоящите условия и тези публикувани в страницата за доставка и плащане. Всички посочени на Сайта цени са в български лева и с включен данък добавена стойност. В случай, че Стока има няколко модификации, са посочени цените за всяка от модификациите. При продажба на гуми, в продажната цена не се включва цената на джантата. Доставчикът има право да променя цените, посочени в Сайта, по свое усмотрение, по всяко време и без да е длъжен предварително да уведомява Клиентите.
3.3. С приемане на настоящите Общи условия Клиентът декларира и гаранира, че е запознат, че цените на артикулите и услугите в Електронния магазин www.radial.bg, както и организираните в Сайта промоции, намаления, разпродажби, по никакъв начин не обвръзват и не задължават Доставчика при продажба на същите и/или сходни артикули на място или при предлагането на услуги в неговите магазини/сервизи, включително в магазините/сервизите на всички негови партньори от Верига Автоценторве „Радиал“.
3.4. Срещу предоставените от Доставчика Стоки, Клиентът заплаща на Доставчика Цената на Поръчката съгласно условията и сроковете на Общите, които са оповестени на Сайта. Със всяка една Поръчка Клиентът изрично декларира, че е запознат, че всяка Поръчка в Електронния магазин и Сайта е свързана със задължение за заплащане на цената й от негова страна. Клиентът е длъжен да заплати цената, която е била актуална към момента на извършване на Поръчката.
3.5. Доставчикът си запазва правото да прави едностранни изменения в Стоките, техните параметри, цени и характеристики, за което се задължава да информира Потребителите чрез публикуване на информация на Сайта. Доставчикът има право да променя едностранно всички условия за доставка на Стоките и каквато и да било друга информация, публикувана на Сайта без предварително уведомление до Потребителя.
3.6. Поради технически и/или други предпоставки понякога е възможно информацията относно предлаганите стоки и услуги да е непълна, като Доставчикът се задължава да полага усилия да предостави достоверна и важна информация.
3.7. Доставчикът се задължава да полага усилия да поддържа точността на информацията, представена на интернет страницата www.radial.bg. Независимо от това, следва да се имат предвид възможни технически грешки или пропуски в тази информация. Клиентът се счита уведомен, че изображенията на стоките в Сайта имат само и единствено информативен характер, като доставените продукти могат да се различават от изображенията в Сайта, което не може да бъде вменено във вина на Доставчика.

IV. СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР. ПОРЪЧКА

4.1. Електронният магазин позволява извършването на Поръчка и сключването на договор за покупко-продажба между Доставчика и Клиент с регистриран Потребителски профил. Доставчикът има право да използва подизпълнители за изпълнението на договора, без да е необходимо за това да уведомява Купувача. Доставчикът ще носи отговорност за действията на тези подизпълнители като за свои.
4.1.1. В случаи на изчерпани количества стоки, липса на наличности или невъзможност на Доставчика да достави в срок поръчана чрез Електронния магазин стока или да изпълни заявена услуга, с цел да се избегне увреждане на Клиента Доставчикът се задължава да изпълни заявеното от Клиента посредством някое от търговски дружества, част от Верига Автоцентрове „Радиал“:
“РАДИАЛ” ООД, ЕИК 831927682, със седалище и адрес на управление: град София, бул. „Ген. Данаил Николаев” № 7, вх. А, регистрирано като администратор на лични данни съгласно българското законодателство под идентификационен номер: 48411, и/или “РАДИАЛ ПЛЮС” ЕООД, ЕИК 130425638, със седалище и адрес на управление: гр. София, бул. „Цариградско шосе“ № 81, бл.106, вх. Б, ет. 1, ап. 19, регистрирано като администратор на лични данни съгласно българското законодателство под идентификационен номер: 360099,
като в тези случаи дружествата се явят доставчици по смисъла на настоящите общи условия и встъпват в правата и задълженията на Доставчика “РАДИАЛ” ЕООД по Общите условия.
“РАДИАЛ” ЕООД се задължава да отговаря за действията им като за свои.
4.2. Клиентът се съгласява и декларира, че ще предостави пълна, вярна и актуална информация при попълване на данните за извършване на Поръчката. С извършване на поръчка без регистрация, Клиентът дава своето изрично съгласие личните данни, които е въвел при Поръчката да бъдат използвани и съхранявани от Доставчика за целите, посочени в настоящите Общи условия. Задължителните за попълване полета са отбелязани със звездичка. Клиентът се съгласява да предоставя доброволно личните данни, изисквани от формата за извършване на Поръчка. Доставчикът си запазва правото по всяко време да променя обема на изискваните лични данни за извършване на Поръчка. В случай, че Клиентът предостави невярна, неточна, неактуална или непълна информация при извършване на Поръчка, Доставчикът има право да му откаже по-нататъшен достъп до част или до всички свои услуги. Доставчикът не носи отговорност за невярно и/или неточно изпълнена Поръчка, извършена във връзка с получената от Клиента информация при извършване на Поръчка без регистрация. Доставчикът не носи отговорност за недоставени поръчки или други неизпълнения, поради неактуални данни и повторно изпращане на Стоки се поема от Клиента.
4.3. Клиентът има право да заявява за покупко-продажба всички Стоки, посочени в Сайта. При извършване на Поръчка Потребителят има право да избере вида, модела на Стоките, количеството им, начина и сроковете за доставка, съгласно предложените на Сайта възможности.
4.4. Към всяка Стока от Сайта Доставчикът предоставя на Клиента информация относно Цената на Стоката, основните характеристики на Стоката и допълнителна информация, която подпомага извършването на информиран избор от Клиента при покупката. Доставчикът не носи отговорност за неточности в описанието на Стоката, които не се отнасят към основните характеристики на Стоката и не претендира за изчерпателност на предоставената информация.
4.5. Всяка избрана от Купувача Стока от Сайта се слага във виртуална кошница на Купувача. До окончателното потвърждаване на Поръчката Клиентът има право да преглежда и променя избраните Стоки, количества им, начин на плащане и другите данни, свързани с конкретната поръчка.
4.6. За извършване на Поръчката и успешното й завършване Клиентът следва да спази следните стъпки:
4.6.1. да прегледа предлаганите в Сайта Стоки;
4.6.2. да добави избраните за закупуване Стока/и в своята виртуална кошница;
4.6.3. да влезе в своя вече регистриран потребителски профил или да регистрира нов;
4.6.4. да посочи адреса за доставка;
4.6.5. да потвърди избрания от него начина на плащане;

4.7. С последната стъпка от Поръчката и потвърждаването й от Клиента последният се задължава да заплати Цената на Поръчката и отново декларира, че е запознат с обстоятелството, че Поръчката е свързана със задължение за плащане от негова страна. 

4.8. След приключване на Поръчката от Клиента Доставчикът потвърждава получаването на Поръчката - за поръчки, направени до 17:00 ч. през работен ден, потвърждението се получава в рамките на същия ден; за поръчки, направени след 17:00 ч., в почивен ден или в официален празник, потвърждението се получава в рамките на следващия работен ден.
4.9. Доставчикът може да поиска допълнително потвърждение, включително по телефон или електронна поща на извършената Поръчка. В случай, че Клиентът откаже да предостави изискваната от Доставчика информация/потвърждение, отказът от предоставянето й автоматично води до отмяна на Поръчката с или без допълнително уведомление на Клиента.
4.10. Клиентът има право я откаже Поръчката до края на деня, в който е направена, като уведоми Доставчика за това на e-mail: shop@radial.bg. Потребителят следва задължително да посочи номера на Поръчката, която отказва.
4.11. Доставчикът се задължава писмено да уведоми Клиента /посредством телефонно обаждане или електронна поща/ за регистриране на всяка една Поръчката. Уведомлението няма характер на приемане и потвърждаване на Поръчката.
4.12. В случай на онлайн плащания или плащания пo банка, Доставчикът не носи каквато и да е отговорност за каквито и не дължи каквито и да е разходи във връзка с такси комисионни или други допълнителни плащания, направени от Купувача или неговата банка по повод на самата транзакция, както и в случаите на обмен на валута, прилагани от банката, издала картата на клиента, в случаите в които валутата е различна от BGN. Всички разходите, направени във връзка със закупуване на стоки от Сайта са единствено за сметка на Купувача, който е длъжен да направи справка при своята банка за евентуални допълнителни такси, които биха могли да им бъдат начислени при on-line плащанията или такива чрез банка.
4.13. Договорът за покупко-продажба от разстояние между Доставчика и Клиента се счита сключен към момента на получаването от страна на Клиента на електронната му поща и/или чрез SMS, изпратен на телефoна му, на уведомление от страна на Доставчика, че е готов да изпрати Стоката от Поръчката или да предостави Услугата.
4.14. За успешно заявяване на Услугата за запазване на дата и час в сервиз на Верига Автоцентрове „Радиал“ Клиентът следва да попълни и изпрати до Доставчика изрична бланка „Форма за запитване за час“. След получаване от страна на Клиента на електронната му поща и/или чрез SMS, изпратен на телефна му, на уведомление от страна на Доставчика, че е готов да предостави Услугата в заявените дата и час, ще се счита, че Договорът между Доставчика и Клиента е сключен.

 

4.15. Плащане през ПОС терминал:

Избирате стока(и) и количество

Избирате метод на доставка (или попълвате адрес за доставка)

Натискате бутон “Поръчай“

Избирате метод на плащане (ако са налични повече от един)

При заплащане с карта:

 • Отваря се платежна страница на обслужващата ни банка (ОББ), където въвеждате данните на вашата карта
 • Ако сте регистрирани в схемите за автентикация Verified by VISA или MasterCard SecureCode се отваря автентикационна страница на вашата банка Издател, където въвеждате паролата си за автентикация
 • При успешна трансакция (получена авторизация), на екран се визуализира трансакционна бележка, която разпечатвате или запазвате.

 

4.15.1 Условия на плащане с карта за избраната стока:

1)      Описвате видовете приемани карти: MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro, Visa, Visa Electron, V PAY

2)      Описвате рестрикции по видове приемани карти, минимални и максимални суми за поръчка и плащане. В този случай може да включите:

 • Моля, обърнете внимание, че вашата V PAY или MasterCard Electronic карта ще се приеме само, ако е регистрирана за участие в схемите за онлайн автентикация Verified by Visa или MasterCard SecureCode. 
 • Максималната сума за трансакция е 10 000 лева.

 

 

V. ДОСТАВКА НА СТОКИТЕ

5.1. Стоките се доставят до посочен от Клиента адрес на територията на Република България. Стоките се доставят на Клиента чрез куриерска фирма на адрес, посочен от Клиента или в офис на куриерска фирма, в зависимост от избора на Клиента. Цената на доставката на стоки е 7,00лв в ДДС, а на стоки, маркирани с етикет ЛИКВИДАЦИЯ 7,00лв с ДДС. Допълнителните условия и цените на доставка на стоките ще бъдат предоставени на Клиентите на съответната страница за потвърждаване на Поръчката, за да може всеки клиент да направи своя индивидуален информиран избор за цена и начин на доставка. 
5.2. Доставчикът се задължава да осигури подходяща опаковка на Стоката и изпращането на съпътстващите Стоката документи /гаранция, фактура или съответно касова бележка/. В случай на възражения отновно опаковката на Стоката и придружаващите я документи, Клиентът следва писмено да уведоми Доставчика на следния e-mail: shop@radial.bg.
5.3. При невъзможност за доставка да бъде осъществена не по вина на Доставчика и/или куриера, лицето извършващо Доставката оставя известие на посочения от Клиента адрес, в което посочва телефон за връзка, на който Клиентът следва да се обади в срок до 2 /два/ работни дни за да бъде уточнен нов срок за извършване на доставката. При невъзможност за доставка и при второ посещение не по вина на Доставчика и/или куриера, договорът за продажба от разстояние автоматично се прекратява и Доставчикът се освобождава от задължението си да достави поръчаната Стоки. Като неустойка за неизпълнението на Договора от страна на Клиента, Доставчикът има право да задържи всички заплатени от Клиента суми. Същата неустойка е дължима и в случай, че Клиент неоснователно откаже да приеме дадена доставка.
5.4. Сроковете за доставка за налични на склад Стоки са както следва:
- за адреси на територията на гр. София - 2 работни дни, считано от датата на потвърждение на поръчката;
- за адреси на територията на други населени места - 5 работни дни, считано от датата на потвърждение на поръчката;
Във всички случаи Доставчикът има право да удължава посочените срокове за доставка с до 7 /седем/ работни дни, за което Купуваът предоставя изричното си съгласието си при приключване на Поръчката, след натискане на бутона „Съгласен съм".
При избран начин на плащане по банков път или с дебитна/кредитна карта, сроковете за доставка започват да текат от датата на получаване на Цената на Поръчката по банковата сметка на Доставчика.
5.5. Доставчикът не носи отговорност за забава на доставка, в случай, че забавянето се дължи на вина на куриера/превозвача, извършващ доставката и/или поради независещи от Доставчика обстоятелства.
5.6. При получаване на Стоките Клиентът или негов представител, намиращ се на мястото на доставка, е длъжен незабавно внимателно да прегледа Стоката и, в случай на констатиране при прегледа на явни недостатъци, липсата на някой от придружаващи Стоката аксесоари и/или на който и да е от изискваните от българското законодателство документи, Клиентът незабавно информира лицето извършващо доставката, за което се съставя протокол. В допълнение Клиентът незабавно уведомява Доставчика на e-mail, посочен в т. 5.2. В случай, че Доставчикът не бъде надлежно и своевремeнно уведомен, се счита, че Стоката е приета в добро състояние и без недостатъци.
5.7. Всички рекламации на закупени от физически лица чрез Електронния магазин стоки се извършват по правилата и в сроковете на Закон за защита на потребителите, като в допълнение Клиентът следва да уведоми Доставчика на e-mail: botev@radial.bg, като за всяка рекламация следва да приложи съответната фактура/касова бележка за закупените Стоки или да посочи нейния номер и дата. Рекламация при явни дефекти се предявява при получаването на стоката, при първоначалния преглед, в рамките на деня на доставка, а при скрити дефекти - до две години от доставката на стоката, но не по-късно от два месеца от установяване на несъответствието с договореното. Рекламацията на услуги може да се предяви до 14 дни от откриване на несъответствието на услугата с договореното.
5.8. Доставчикът има право са посочи куриерската фирма, която да извърши доставка на Стоки до Клиента, като във всеки един може да я промени, без да е длъжен за това предварително да уведоми Клиента, стига това да не забави сроковете за доставка.
5.9. Рискът от загуба или повреда на стоките преминава върху Клиента в момента, в който той или посочено от него трето лице, различно от превозвача, приеме стоките.

VI. ОТКАЗ ОТ ДОГОВОРА

6.1. Доставчикът има право да откаже изпълнение на Поръчка, ако в срок от два дни от получаване на Поръчката, не получи цената на заявените продукти. Тази клауза важи за случаи на избрано плащане с дебитна/кредитна карта или по банков път. Поръчката се счита за автоматично отменена и Доставчикът не дължи изпълнение по нея, без да носи отговорност за това. Доставчикът има право да откаже да изпълни направената от Клиента Поръчка, за което следва да уведоми Клиента в следните случаи:
6.1.1. в случай, че банката на клиента откаже да изпълни наредена транзакция;
6.1.2. в случайте, посочени в т. 6.1., изречение първо.
6.1.3. предоставените от Клиента данни в Сайта са непълни и/или грешни.
6.2. С приемане на настоящите Клиентът е запознат с възможността дадени Стоки да не са налични в момента на извършване на Поръчката. В тези случаи отговорността на Доставчика за невъзможност за изпълнение на Поръчката не може да бъде ангажирана, поради това, че не разполага налична Стока, Доставчикът уведомява Потребителя за изчерпването й на посочения от Потребителя телефон за връзка или чрез изпращане на съобщение до посочения от Потребителя адрес на електронна поща. Уведомяването се извършва в срок до 48 часа от получаване на Поръчката от Доставчика. Когато Поръчката е получена в неработен ден или посочените 48 часа изтичат в неработен ден уведомяването се извършва до края на първия работен ден. В тези случаи Доставчикът възстановява на Клиента в пълен размер заплатените от него суми за закупуване Стоките, ако същите са били предплатени.
6.3. Доставчикът има правото по свое усмотрение да откаже изпълнение на Договора като не достави на Купувача част или всички поръчани от него Стоки, но не само поради изчерпване на складовата им наличност или промяна на цената. Независимо от причнините Продавачът уведомява за това Клиента чрез имейл или по телефона. При това положение единствената отговорност на Продавача е да върне евентуално получената предварително цена на Стоката.
6.4. На основание чл. 50 от Закона за защита на потребителите /ЗЗП/, Клиент който има качеството на потребител по смисъла на ЗЗП има право да се откаже от договора за продажба от разстояние и да поиска връщане на поръчаните и закупени от него Стоки в срок от 14 /четиринадесет/ дни от датата на получаване на Стоките от Клиента или от трето лице, намиращо се на адреса на доставка. В случай, че Клиентът е поръчал повече от една стока с една поръчка, които се доставят отделно, 14-дневния срок за отказ от договора започва да тече от датата, на която Клиенът е получил последната стока. Връщането на Стоката се извършва при настъпване на следните условия:
6.4.1. Клиенът предварително е уведомил Доставчика на e-mail: shop@radial.bg, че на основание чл. 50 от ЗЗП се отказва от договора за продажба от разстояние, в което уведомлние задължително където посочва и банкова сметка за връщане на заплатената сума.
6.4.2. Оригиналната опаковка на Стоката, включително поставените от Доставчика защитни стикери и други означения, следва да не са отваряни и целостта им да не е нарушена.
При неизпълнение на посочените условия Доставчикът запазва правото си да откаже да приеме върнатата Стока и съответно да не възстанови пълния размер на заплатените от Клиента суми. Клиентът няма право на отказ по отношение на стоки и обстоятелства, попадащи в обхвата на чл. 57 от ЗЗП.
В случай, че Клиенът не е посочил банкова сметка, по която да му бъде възстановена цената на Стоката. Възстановянето става по следните начини:
- за плащанията, направени с дебитна или кредитна карта – чрез възстановяване по сметката, от която е било извършено плащането;
- за плащанията по потребителски кредити – след прекратяване на договора за потребителски кредит и преизчисляване на вноските по кредите – най-често по банковата сметка, от която са постъпвали сумите за вноските по кредита или по друг начин, определен от банката, отпуснала кредита.
6.5. В случай, че предварително заплатена от Клиента Стока не може да бъде доставена/предоставена от Доставчика, последният се задължава да уведоми Клиента в срок от 7 /седем/ дни от установяване на това обстоятелство и да му възстанови платената цена по реда на т. 6.4.
6.6. Когато потребителят е упражнил правото си на отказ от договора, търговецът възстановява всички суми, получени от потребителя, включително разходите за доставка, без неоправдано забавяне и не по-късно от 14 дни, считано от датата, на която е бил уведомен за решението на потребителя. Търговецът няма задължение да възстанови допълнителните разходи за доставка на стоките, когато потребителят изрично е избрал начин на доставяне на стоките, различен от най-евтиния вид стандартна доставка, предлагана от търговеца. До момента на обратното предаване на Стоката от страна на Потребителя на Доставчика, рискът от случайното и погиване или повреждане се носи изцяло от Потребителя.
6.7. В случай че Клиентът се възползва от правото си по чл. 50 от ЗЗП при положение, че е изпълнил посочените по–горе условия, Доставчикът се задължава да му възстанови Цената на Доставката (с изключение на допълнителни разходи, свързани с избран от Потребителя начин на доставка, различен от най-евтиния стандартен начин на доставка, предлаган от Доставчика) в законоустановения 14-дневен срок. Потребителят изрично декларира съгласието си възстановяването на суми от Доставчикът има право да отложи възстановяването на плащанията до получаване на Стоките обратно или докато не бъдат представени доказателства, че Стоките са изпратени обратно, в зависимост от това, кое от двете събития е настъпило по-рано.
6.8. С упражняване на правото по чл. 50 от ЗЗП Клиентът следва да изпрати/върне на Доставчика Стоките, без неоправдано забавяне и във всички случаи не по-късно от 14 дни, считано от датата, на която Клиентът е уведомил Доставчика за отказа си от договора от разстояние. Срокът се счита за спазен, ако Потребителят изпрати или предаде обратно Стоките на Доставчика преди изтичането на 14-дневния срок.

VII. УСЛОВИЯ ЗА ПЛАЩАНЕ. ФАКТУРИРАНЕ

7.1. Цените на Стоките в Електронния магазин на Доставчика са крайни и включват ДДС, както и всички други данъци и такси, предвидени в действащото законодателство.
7.2. Във всяка Поръчка са посочени цената, начинът и срокът за плащане.
7.3. Цената на Стоката може да бъде заплатена по един от следните начини, изрично посочен от Клиента при Поръчката:
7.3.1. С наложен платеж – заплащането се осъществява в момента на получаване на доставката на Стоката, когато куриер/превозвач посети посочения от Потребителя адрес за доставка и предаде Стоката на Потребителя. Цената на Поръчката се дава на куриера/превозвача.
7.3.2. По банков път по посочена от Доставчика банкова сметка, преди получаване на поръчаната Стока – Клиенът следва да изпрати копие от платежното нареждане/вносната бележка на e-mail: botev@radial.bg, а в случай, че няма техническа възможност за това - на посочения e-mail да посочи датата на плащането; банката - наредител; номер на платежното нареждане/вносната бележка; номер на поръчката; три имена и телефонен номер за контакт. За да бъде надлежно обработено направеното плащане по банка, в основанието за плащане Клиентът трябва да посочи номер на Поръчката.
7.3.3. С дебитна или кредитна карта чрез виртуален ПОС терминал на ОББ. В Електронния магазин за Доставчика може да се извърши онлайн разплащане със следните банковите карти: VISA, MasterCard, Maestro. Банковият трансфер се осъществява през системата на банката, а не през интернет сайта на Доставчика, като отговорността за осъществяване на транзакцията е на банката, а не на Доставчика.
7.3.4. На изплащане с опции чрез TBI, Unicredit Bulbank & PB Personal Finance, съгласно избран от Клиента партньор според личните нужди и предпочитания на Клиента. Допълнителни условия за кандидатстване за продажба на изплащане са публикувани на страницата на Доставчика.
7.4. Клиентът е длъжен да предостави на Доставчика цялата информация, която му е необходима за издаването на фактурата в съответствие с действащото законодателство.
7.5. Клиентът предоставя съгласие да получи фактура за Поръчката при получаване на Стоката, както и по електронен път на електронна поща, посочена от Клиента.
7.6. С цел правилното съставяне на фактурата за съответната Поръчка, Клиентът е длъжен непрекъснато да актуализира данните в акаунта си. Той е длъжен да прегледа информацията, посочена в съответната Поръчка, за да се убеди, че те са пълни, верни и точни.

VIII. ГАРАНЦИИ. РЕКЛМАЦИИ

8.1. За продаваните през Електронния магазин стоки и по реда на Закона за защита на потребителите Доставчикът предоставя на клиентите търговска гаранция за съответствие на стоката с Договора, с действащото законодателство и гаранционната политика на съответния производител или официален дистрибутор на Стоката. Изключение правят някои категории стоки, които поради естеството си не могат да имат гаранция.
8.2. При продажбата Доставчикът предоставя на Клиента писмена гаранция за закупената Стока на български език. В случай, че Купувачът не уведоми Доставчика за липсата на документ за гаранция в срок от 48 часа от получаването на стоката, на електронен адрес: shop@radial.bg, ще се счита, че такъв е бил предоставен от Доставчика.
8.3. Предоставената производствена гаранция за продаваните през Сайта гуми покрива всички дефекти на суровините, материалите и цялостната конструкция на гумата, възникнали вследствие на нейната правилна и отговаряща на стандартите експлоатация. Гаранцията не покрива дефекти, причинени от неправилна експлоатация на гумата; недостатъчно налягане или пренапомпване; механични повреди. Срок на гаранцията за гумите е 1 /една/ година от датата на закупуването на стоката, освен ако гумата не е закупена от сектора "OUTLET" в Електронния магазин, като в този случай гаранцията е 6 /шест/ месеца от датата на закупуването й.
8.4. Клиентът има право на рекламация за всяко несъответствие на стоката с договореното, включително за стоки, закупени от сектор "OUTLET", когато след доставката, при първоначалния преглед или при съхранението, монтажа, изпитванията или експлоатацията са открити несъответствия с договора за продажба.
8.5. Съгласно практиката на повечето производители, за нови гуми се смятат неупотребяваните и не по-старите от 60 месеца от датата на производство. В особени случаи, когато това е изрично отбелязано в наименованието и описанието на Стоката, в сектора „OUTLET“ или на друго място определено от Доставчика, може да бъдат предлагани гуми, по-стари от 60 месеца.
8.6. При удовлетворяване на рекламациите, физическото лице – купувач има правата по Закона за защита на потребителите, като при подаване на рекламация Клиентът задължително прилага и документите, на които се основава претенцията: касова бележка или фактура; протоколи, актове или други документи, установяващи несъответствието на стоката или услугата с договореното; други документи, установяващи претенцията по основание и размер.
8.7. Рекламация при явни дефекти се предявява при получаването на стоката, при първоначалния преглед, в рамките на деня на доставка, а при скрити дефекти - до две години от доставката на стоката, но не по-късно от два месеца от установяване на несъответствието с договореното. Рекламацията на услуги може да се предяви до 14 дни от откриване на несъответствието на услугата с договореното.
IX. ПРАВО НА ИНТЕЛЕКТУАЛНА И ИНДУСТРИАЛНА СОБСТВЕНОСТ
9.1. При използването на Услугите, предмет на настоящите Общи условия, Клиентът има достъп до разнообразно съдържание и ресурси, които са обект на авторско право или други права на интелектуална собственост на Доставчика, на други потребители или на съответно указаните лица. Клиентът има достъп до съдържанието с оглед ползването му за лични нужди в съответствие с настоящите Общи условия и няма право да използва, записва, съхранява, възпроизвежда, променя, адаптира или разпространява публично обекти на интелектуална собственост, които са му станали достъпни при ползването на Сайта - търговски марки, лога, мултимедийно съдържание на Сайта или описания на Стоките или Услугите, освен ако се касае за незначителна по обем информация, предназначена за лично ползване, при условие, че не се увреждат неоправдано законните интереси на авторите или други носители на права на интелектуална собственост, в случай, че копирането или възпроизвеждането се извършват с нетърговска цел, както и в случай, че съответното съдържание е предоставено от него или е получил изричното съгласие на съответните правоносители. Независимо от горното Клиентът няма право да премахва знаците за търговска марка и принадлежност на друго право на интелектуална собственост от достъпните му материали, независимо дали носителят на съответните права е Доставчикът, свързано с него лице или друг потребител.
9.2. Доставчикът притежава и си запазва всички права върху интелектуалната собственост, свързани по някакъв начин със Сайта, независимо дали са негови собствени или получени чрез договорни лицензии или по какъвто и да е друг законосъобразен начин.
9.3. Всякакво Съдържание до което Клиентът има достъп, независимо от средствата за това, е предмет на регулиране от настоящите общи условия.
9.4. Правата на интелектуална собственост върху всички обекти на интелектуална собственост – материали, бази данни и други ресурси, разположени на Сайта на Доставчика, извън Потребителското съдържание, разположено от потребителите на Приложението, са обект на закрила съгласно Закона за авторското право и сродните му права и/или Закона за марките и географските означения, принадлежат на Доставчика или на съответно указаното лице, преотстъпило правото на ползване на Доставчика и не могат да бъдат използвани в нарушение на действащото законодателство.
9.5. Нерегламентираното използване на обекти на интелектуалната собственост представлява закононарушение, от което следват гражданска, административнонаказателна и наказателна отговорност в съответствие с действащото българско законодателство.
9.6. Клиентът има право да използва Съдържанието за търговски цели единствено и само, ако е получил писмено съгласие на Доставчика и само до частта от Съдържанието, до начина и степента на използването й, както и във времевите граници, за които това съгласие е дадено изрично. Всяко последващо или различно използване на Съдържанието ще се счита за нарушаване на настоящия договор между Доставчика и Клиента и за нарушаване на правата на интелектуална собственост на Доставчика.

Х. ОТГОВОРНОСТ. ОГРАНИЧАВАНЕ НА ОТГОВОРНОСТТА

10.1. Доставчикът полага грижи за предоставяне на възможност на Клиента за нормално ползване на Услугите на Сайта, но доколкото предоставянето им е безплатно няма задължението и не гарантира, че те ще удовлетворят изискванията на Клиента, нито че ще бъдат непрекъснати, навременни или сигурни. С приемане на настоящите Общи условия, Клиентът декларира, че използването на Сайта ще бъде изцяло на негов риск и отговорност, а страните се съгласяват, че Доставчикът не отговоря за евентуално причинени вреди на Клиент и трети лица при ползване на предоставяните чрез сайта услуги.
10.2. Доставчикът не носи отговорност за наличността и качеството на стоки и съдържанието на услуги, поставени на вниманието на Клиента чрез публикуване на приложението на електронни препратки, рекламни банери и съобщения за продажба на стоки и предоставяне на услуги от трети лица и/или чрез прикачване на такива към текста на търговските съобщения, изпращани му на адреса на електронна пощенска кутия, посочен от него при регистрацията му или генериран при регистрацията му. Доколкото действията на тези трети лица не са под контрола на Доставчика, то той не носи отговорност за противоправния характер на дейността на третите лица или за възникването, гарантирането, изпълнението, изменението и прекратяването на поети задължения и ангажименти във връзка с предлаганите от третите лица стоки и услуги, както и не отговаря за претърпени вреди и пропуснати ползи, произтекли от тези отношения.
10.3. Доставчикът не носи отговорност за непредоставяне на услугите при настъпване на обстоятелства извън неговия контрол – в случаи на непреодолима сила, случайни събития, проблеми в глобалната мрежа Интернет и в предоставянето на услуги извън неговия контрола, при проблеми, дължащи се на оборудването на Клиента, както и при случай на нерегламентиран достъп или интервенция на трети лица във функционирането на информационната система или сървърите на Сайта.
10.4. Доставчикът не носи отговорност за вреди, причинени на софтуера, хардуера или съоръженията на Потребителя, или за загуба на данни, произтекли от материали или ресурси, търсени, заредени или използвани по какъвто и да било начин посредством предоставяните Услуги.
10.5. Страните приемат, че Доставчикът не носи отговорност за непредоставянето на Услуги през Сайта или предоставянето им с влошено качество вследствие на извършвани тестове от страна на Доставчика с цел проверка на оборудване, връзки, мрежи и други, както и тестове, насочени към подобряване или оптимизиране на предоставяните Услуги. В тези случаи Доставчикът предварително уведомява Клиента за възможното временно непредоставяне, съответно за влошеното качество на Сайта.
10.6. С приемането на настоящите Общи условия Клиентът декларира, че осъзнава възможността за евентуални прекъсвания и друг вид затруднения при осъществяване на Интернет връзката със Сайта, които могат да възникнат независимо от положената от страна на Доставчика грижа. Клиентът декларира, че няма да претендира каквито и да било обезщетения от Доставчика за пропуснати ползи, претърпени вреди или неудобства, вследствие настъпване на посочените по-горе прекъсвания или затруднения на Интернет връзката, включително и по отношение на капацитета на тази връзка.

XI. ОБРАБОТКА НА ЛИЧНИ ДАННИ. ПОВЕРИТЕЛНОСТ

11.1. С приемането на Общите условия Клиентът се съгласява, че Доставчикът и неговите служители, в зависимост от своите задължения, имат достъп до част или цялата информация попълнена/подадена при регистрацията на Потребителския профил и/или поръчването на Стоки.
11.2. Доставчикът е регистриран администратор на лични данни съгласно българското законодателство под номер 0051041/16.09.2008г. и осигурява защитата им съгласно Закона за защита на личните данни и свързаните с него подзаконови нормативни актове. С приемането на Общите условия Клиентът се съгласява, че Доставчикът може да обработва предоставените лични данни, за следните цели: техническо управление на Сайта и Електронния магазин и техните бази данни; установяване на контакт с Клиента, управление на Поръчките, доставяне на Стоки и всякакви други дейности, свързани с изпълнението на задълженията на Доставчика и Клиентa; измерване на ефективността на услугите на Доставчика; рекламни кампании, маркетингови и пазарни проучвания, ценова политика; изпращане на рекламни предложения и материали, информация за продукти на Доставчика и друга подобна информация по поща, телефон и/или e-mail; директен маркетинг; всякакви други търговски съобщения. С приемането на Общите условия се съгласявате, че във връзка с обработването на личните ви данни за посочените цели, Доставчикът може да предоставя тези данни и на трети лица, с които Доставчикът си сътрудничи, работи или има други отношения във връзка с дейността си /в т.ч. куриерски, превозни и спедиторски компании във връзка с доставянето на Стоките/.
11.3. По реда на Закона за защита на личните данни Клиентът може да възрази срещу използването на личните му данни, разкриването им на трети лица и използването им от тяхно име за посочените в т. 11.2. цели. Клиентът право да възрази срещу обработването на личните му данни за целите на директния маркетинг, като изпрати писмено съобщение до Доставчика на контактите посочени в края на Общите условия. Клиентът е длъжен да уведоми Доставчика на посочените контакти в случай на неоторизирано ползване на негови лични данни от трети лица, както и за други възможни проблеми.
11.4. С приемането на Общите условия Клиентът предоставя изрично съгласие Доставчикът и свързаните с него лица да му изпращат на предоставените адрес, e-mail и телефон за контакт, търговски съобщения, информация, материали и т.н. Настоящото се счита и за дадено предварително съгласие по смисъла на чл. 6, ал. 4 от Закона за електронната търговия и чл. 49 от Закона за защита на потребителите. Клиентът има право да откаже получаване на информация за продукти, кампании, промоции др. на Доставчика, както и от получаване на други рекламни и информационни материали и оферти като изпрати електронно съобщение за това на e-mail: shop@radial.bg.
11.5. Чрез попълването на формуляра за Поръчка в Сайта и съответно предоставянето на личните данни, включително и ЕГН, с цел получаване на кредит, Купувачът изразява съгласието си юридическите лица, с които е сключил договор за кредит относно предлаганите Стоки на кредит в Електронния магазин да обработват личните му данни за справки, съдържащи се в базата данни на съответното лице.
11.6. Във връзка с ползването на Сайта и осъществяването на Поръчка Клиентът се съгласява да предостави на Доставчика неограничен по обем и време достъп върху всякакви материали и информация, които му е изпратил. Доставчикът има правото да използва, възпроизвежда, публикува, променя, предава и разпространява тази информация или материали, свободно да използва и обработва за свои цели, идеи и концепции. Доставчикът няма задължение да пази така получената информация като поверителна, доколкото това не му се вменява в задължение от действащото законодателство или изрично не е поискано от Клиента.
11.7. Доставчикът има право, но не и задължение, да инсталира върху компютър или друго крайно устройство на Клиента кукита (cookies) – малки текстови файлове, които се запазват от Интернет страница чрез Интернет сървър върху твърдия диск на Клиента и дават възможност за възстановяване на информация за Клиента, като го идентифицират, както и за проследяване на действията му.

XII. ДРУГИ РАЗПОРЕДБИ

12.1. В случай на възникнали спорове от или във връзка с Общи условия страните се задължават да положат усилия за разрешаването им в дух на разбирателство и взаимни компромиси. В случай че страните не успеят да се постигнат споразумение, спорът следва да бъде отнесен за решаване от компетентния български съд.

12.2. За всички неуредени в настоящите Общи условия въпроси се прилагат разпоредбите на българското материално право.

12.3. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДОСТАВЧИКА. КОНТАКТИ

12.3.1. Търговско наименование на Доставчика: “РАДИАЛ” ЕООД;

12.3.2. Единен идентификационен код: 831927682;

12.3.3. Седалище и адрес на управление: град София, бул. „Цариградско шосе“ № 81, бл. 106, вх. Б, ет, 1, ап. 19;

12.3.4. Адрес за кореспонденция: София, бул.Ботевградско шосе №278 п.к. 1839;

Посоченият адрес на Доставчика се счита и за адрес, на който Клиентът може да изпраща евентуални жалби по смисъла на чл. 47, т. 4 от Закона за защита на потребителите.

12.3.5. ДДС номер: BG 831927682;

12.3.6. Телефона за контакт: 02/ 405 1120;

12.3.7. Електронна поща: shop@radial.bg;

Всички въпроси и запитвания от страна на Клиента, последният може да отправя онлайн чрез посочения e-mail или по телефон, в рамките на работното време на Доставчика: от 09:00 до 17:00 часа, от понеделник до Петък.

12.3.8. Уебсайт www.radial.bg;

Настоящите Общи условия са в сила от 01.09.2016г.

Тези Общи условия, както и бъдещи изменения в тях, се прилагат и за заварените регистрирани Клиенти към датата на влизането им в действие.