02/405 11 22
Меню
0

banner

Играй и спечели 4бр. летни гуми от RADIAL.

Играй и спечели 4бр. летни гуми от RADIAL.

Общи условия на играта “Играй и спечели 4 летни гуми от RADIAL”.

 

1/ Настоящите правила за участие (наричани за краткост "Правила") уреждат условията за провеждане и участие в Играта на RADIAL ("Играта").

2/ Организаторът на Играта - “Радиал” ООД (наричан за краткост "Radial"), ЕИК 831927682, със седалище и адрес на управление: град София, бул. „Ген. Данаил Николаев” № 7, вх. А, e-mail: marketing@radial.bg, телефон за контакт: 0897 944 886, е администратор на личните данни с идентификационен № 48411.

3/ Играта ще бъде проведена от 28.03.2017 г., 18 ч. до 10.04.2017 г., 16 ч.

4/ Играта ще се проведе във Facebook.

5/ Право на участие в Играта имат само дееспособни физически лица, които са навършили 18 години, с постоянен адрес в Република България, с изключение на служителите на RADIAL, членове на техните семейства (включително възходящи и низходящи до втора степен, съпрузи и роднини до втора съребрена степен), както и всички физически лица, взели участие в организацията и провеждането на Играта ("Участник/ци"). Юридически лица нямат право да участват в Играта.

6/ С участието си в Играта всеки Участник декларира изрично си съгласие, че приема настоящите Правила, достъпни на www.radial.bg,  и се съгласява да спазва техните разпоредби.

7/ Всеки Участник, публикувал на своята стена във Facebook публикация от сайт на Radial /www.radial.bg/ в посочения период на играта, има възможност да спечели следните награди:

  • 4 броя летни гуми;
  • еднократна безплатна смяна на 4 броя гуми в избран от него център на Radial в гр. София, която трябва да се реализира в срок до 31.05.2017г.;

8/ Тегленето на наградите ще се извърши на 10.04.2017 г. чрез провеждането на томбола на случаен принцип. В томболата за награда имат право да участват всички Участници, които са изпълнили условията за участие, предвидени в тези Правила. Печеливш Участник не е задължен да приеме предоставената му от Организатора награда.

9/ Имената на Участниците, които са спечелили наградите, ще бъдат публикувани на Facebook  страницата на Radial на адрес: https://www.facebook.com/RadialAutocenters/?view_public_for=312817398754803, като спечелилите участници ще бъдат уведомени и чрез лищно съобщение до техния Facebook профил.

10/ Организаторът и агенцията се задължават да предоставят на участника, който е спечелил награда на стойност над 30 лева, и документ, удостоверяващ стойността на наградата. Спечелилият наградата може да ползва гореспоменатия документ при подаване на своята годишната данъчна декларация във връзка със Закона за данъците върху доходите на физическите лица.

11/ Всеки Участник, спечелил награда, трябва да изпрати имейл с потвърждение на детайлите по реализиране на наградата на: marketing@radial.bg, в срок до 5 (пет) дни, считано от 10.04.2017 г. – датата на публикуване на имената на печелившите Участници. В случай, че Radial не получи от уведомения Участник имейл с потвърждение, че ще приеме наградата, в рамките на срока посочен в тази точка, Участникът губи правото да получи наградата си.

12/ Не се допуска замяна на спечелена награда с нейната парична равностойност или с друга награда.

13/ В случай на невъзможност от страна на Radial да предостави описаните награди по причини извън неговата воля, Radial си запазва правото да награди печелившите с друг вид награда на същата стойност.

14/ Radial не носи отговорност за вреди, които не са пряка и непосредствена последица от участието в Играта, освен ако те не са предизвикани от умисъл или груба небрежност на Radial. Radial не може да бъде подвеждан под отговорност за технически проблеми.

15/ Radial има право да прекрати Играта по всяко време като обяви това по подходящ начин, в случай че настъпят материални злоупотреби, нарушаване на настоящите Правила или форсмажорни обстоятелства, като в тези случаи не се дължи компенсация на Участниците.

 16/ Radial на Играта не е длъжен да води кореспонденция с Участниците, които не са спечелили награда.

17/ Radial не носи отговорност за неуспешни опити за достъп до Играта по каквито и да било причини.

18/ Участия, които не отговарят на Правилата, ще бъдат дисквалифицирани без допълнително уведомление. Radial си запазва правото да премахва всякакво съдържание, което смята за неподходящо и неуместно, несъвместимо с Играта, обидно, дискриминационно или противоречащо на добрите нрави. В тези случаи решението на Radial ще бъде окончателно и не подлежи на допълнително обсъждане. Същото важи и за Участници, които използват фалшива идентичност с цел повече участия в Играта и/или нарушаване на механизма на Играта. Те ще бъдат дисквалифицирани без допълнително уведомление, като губят правото на спечелена награда, в случай че са се класирали за такава.

19/ Radial има право по всяко време да прекрати провеждането на Играта без предварително да оповести и изложи причина за това при възникване на технически причини или поради промени в действащото приложимо законодателство, както и поради разпореждания на компетентни държавни органи. Ако прекратяването на Играта е причинено от Участник в нея, Radial може да предяви претенция срещу него за възстановяване на причинената вреда.

20/ Евентуално възникнали спорове между Организатора и Участниците в нея се решават чрез преговори или в краен случай при невъзможност да се постигне съгласие – чрез намесата на компетентните органи. Недействителност или неприложимост, на която и да е разпоредба от тези Правила няма да засяга действителността или приложимостта на останалите разпоредби. Нищожността на отделни разпоредби не влече нищожност на Правилата на Играта, когато те са заместени по право от повелителни правила на закона. Към съдържанието на настоящите Правила и провеждането на Играта се прилага действащото законодателство на Република България.

21/ Radial е предприел необходимите технически и организационни мерки за защита на личните данни на участниците. Личните данни на участниците в Играта се обработват за период не по-дълъг от необходимия за целите на Играта.

22/ Radial си запазва правото да изменя Правилата данни през pериода на Играта при възникване на технически причини или поради промени в действащото приложимо законодателство, както и поради разпореждания на компетентни държавни органи, както и когато Radial прецени това за необходимо, за което Участниците ще бъдат информирани съответно. Изменените Правила ще бъдат в сила за всички трети лица от момента на публикуването им на интернет страницата на Radial. В случай че Участник не е съгласен с промените в Правилата, той може да преустанови своето участие в Играта, като изпрати имейл със съответно съдържание за това на адрес: marketing@radial.bg.

23/ Възражения и оплаквания относно провеждането на Играта се изпращат писмено на Radial в рамките на 14 дни от откриване на причината за тях, на следния адрес: град София, бул. „Ген. Данаил Николаев” № 7, вх. А. Устни или просрочени оплаквания не се обработват от Radial.